ஒரு பத்திரம்

ஒக்ரோபர் 14, 2006

De-escalation Plan proposed by Security Forces Commander, Jaffna Peninsula, Maj. Gen. Sarath Fonseka, to Enable Re-settlement of Civilians in High Security Zones, December 20, 2002

Filed under: LTTE,Sri Lanka,Tamil Eelam,War of Tamil Eelam — CAPitalZ @ 9:00 முப

Security Forces Commander, Jaffna peninsula, Major General Sarath Fonseka, outlined a plan to enable the resettlement of civilians (internally displaced persons) in High Security Zones (HSZs) in Jaffna peninsula. He tabled these proposals in a letter sent to the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), on December 20, 2002. Primarily, he had called for disarming the LTTE to enable such re-settlement, and for maintaining a ‘balance of forces’ between the LTTE and government forces.

Presented below is the complete text of the proposals.

DE-ESCALATION PLAN

PREAMBLE

 1. GOSL [Government of Sri Lanka] and security forces appreciate the most important humanitarian need to resettle people back in the houses in areas affected by the war. In this sense expansion of HSZ [High Security Zone] from time to time has caused displacement of people in the Jaffna peninsula thus creating & humanitarian problem. Therefore GOSL and Security Forces has realized the need to expedite the resettling of displaced people and are keen to find a workable solution to solve this issue.
 2. It is also understood resettling civilians in HSZ can bring about a big political success to the LTTE [Liberation Tigers of Tamil Eelam] and any other interested parties. Therefore it can have a direct impact on political situation in Jaffna which may be most probably go in favour of LTTE under present political situation. While appreciating this situation it should also be born in mind that when talking in term of political situation, political criticism in the south of Sri Lanka also cannot be ignored. Therefore any adjustment or variations in Security Zones should not create a political turmoil in the south and should be considered as critical.
 3. While appreciating the humanitarian achievements, consequences which will affect the Sri Lankan security forces and military gains the LTTE will achieve due to resettling civilian in HSZ should be also taken in to consideration. Therefore resettling civilians in the HSZ should go hand in glove with a de-escalation process agreed by both GOSL and LTTE. While appreciating the urgent need to resettle people in HSZ it is imperative that political mileage which the GOSL has to maintain through out the peace process should not be hindered by creating a weak security environment in the North.
 4. NEED FOR SECURITY

 5. As existence and strength of HSZ is utmost vital for success of defences’ and security of Jaffna peninsula and islands, no risks or chances should be taken, to weaken security by making HSZ vulnerable.
 6. As the present dimensions of HSZ are meant to face the present threat weakening HSZs should be done in relation to reduction of LTTE military options ranging from major conventional attacks to asymmetric attacks.
 7. Any normalizing plan which affects the sy [system] of HSZ should go hand in glove with reducing military options available to LTTE.
 8. Armed groups having the ability to get cover behind civilians should not be ignored and leave terrorist to take maximum advantage.
 9. Armed groups if mixed up with civilians to enter HSZ or get Int about HSZ will find it easier to launch physical attacks rather than firing long range wpns as presence of civilians in HSZ may hinder the freedom to fire long range wpns [weapons].

 10. Any armed groups attacking HSZ will want to physically capture or destroy command elements and resources within HSZ rather than trying attack to with long range weapons.
 11. If attacked from near benefited due to the increased ability to close in by mixing up with civilians while facing any attack from front, SF defences in HSZ will fall and face disastrous effects losing lot of life and resources.

 12. If the civilians are allowed to enter, threat on survivability of all HSZ are equally increased including the once facing uncleared areas.
 13. As peace or development will never come without security it is not advisable to weaken security of Jaffna peninsula and also aim at peace and development.
 14. As SF presently does not have 100 % superiority over the LTTE military capability, it is not advisable to take risks unless SF capabilities are developed to be able to remain 100 % superiority over LTTE thus any short term drawbacks can be overcome and regain initiative to avoid disasters

 15. If there is a threat for HSZ from immediate front/close proximity, rear or within due to resettling in HSZ to cater for such a situations, additional troops deployments will be required.
 16. FACTORS AFFECTING RESETTLEMENT

 17. Humanitarian Requirement. Resettlement in HSZ deserves serious concern as per the Humanitarian angle and the whole issue should be seen from following perspectives.

 1. There are about 10000 houses affected due to existence of HSZ.
 2. Due to prolonged displacement education of Jaffna students have been hampered.
 3. Due to displacement cultural values and tradition are been disturbed.
 4. Due to displacement civilian have become more vulnerable to the activities undemocratic forces.
 5. Displaced people have been socially handicapped and virtually face discrimination.
 6. Displaced people will be deprived of the service and infrastructure facilities afforded to normal civilians.
 7. Having displaced people will have a direct adverse impact on the economy of the region.

 1. Political agenda of the government. As the government is committed to the peace process to bring about lasting peace for Sri Lanka it is of paramount importance for the government to be concerned about the plight of the displaced people. Government should take all possible measures in this regard without disturbing the security requirements in order to retain its initiative to achieve long term success. Fol [following] areas should be included in the political agenda of the GOSL.

 1. Take sufficient interest on resettlement followed up with rehabilitation.
 2. Request for foreign donor assistance for development of affected areas and people.
 3. Take necessary steps to win hearts and minds of people affected.
 4. Mobilize all government ministries and departments etc for the purpose of successful resettlement of people by solving infrastructure facility problems.
 5. Provide an environment which encourages and assist in practicing democratic politics.

 1. Security. This is given the highest consideration as resettlements are going to take place within the areas declared as HSZs where most of the key installations are situated. Following factors needs to be given due consideration in order to ensure security is not compromised.

 1. Resettlement of civilians should be arranged in a such a way that SF should not compromise its security at any stage.
 2. Security can be relaxed only in stages in relation to de-escalation of LTTE. ie disarming of cadres and decommission of LTTE long range weapons.
 3. Effective and accurate system of activities has to be planned out for both LTTE and GOSL in coordination with SLMM [Sri Lanka Monitoring Mission] to ensure security will not be hampered and because of the resettlement of troops the defence layout should not be exposed to the civilians.
 4. Security of command and logistic elements to be ensured. Vulnerable and sensitive defenses, air and sea communication agencies should not be sacrificed.
 5. Security of IDP [Internally Displaced persons] also to be considered as equally important because, they may be vulnerable to terr [terrorist] activities, mines/IEDs [Improvised Explosive Devices] which are available in HSZs.
 6. Govt [Government] infrastructure-facilities transport agencies are vulnerable.
 7. Security of law enforcement agencies had to be considered for smooth functioning of the govt authority.

 1. Infrastructure Facilities. It is important that following facilities are required to be provided before the resettlement proper takes place in the HSZs.

 1. Electricity
 2. Transport
 3. Housing
 4. Medical
 5. Repairs to the road network
 6. Communication systems
 7. Education

 1. Finance and rehabilitation. This requirement will go hand in glove as civilians will require financial assistance to reconstruct their dwellings and also arrangements to be made regarding dry rations. Financial assistance will also be required to develop infrastructure facilities to readjust SF deployment. Assistance may be sought from NGOs.
 2. SLMM representatives. It is required to make an understanding between the SLA [Sri Lanka Army] and LITE in many areas. Following requirements to be looked into.

 1. Expansion of the monitoring mission by additional numbers.
 2. Enhance the mandate to cover more security issues.
 3. Since the LTTE is indirectly interfering with the deployment of security forces, SLMM assistance is required to minimize the security threat. For this purpose SLMM mandate should be amended to give more authority/power.

 1. Neutral body to supervise de-escalation. It is essential to have a neutral organization with sufficient number of staff to make a formidable force to monitor the implementation of the de-escalation process. This neutral body should be in a position to act as mediators with the respective theatres during the implementation of the de-escalation process. This body should work in liaison with the govt, Norwegian facilitators and LTTE regarding the progress of the implementation of de-escalation. SLMM may perform this task better.
 2. DE-ESCALATION PROPOSALS IN RELATION TO RESETTLEMENT IN HSZs

 3. De-escalation proposals in relation to resettlement in HSZs are given at annex ‘A’.
 4. IMPLEMENTATION PLAN

 5. Implementation plans for resettlement has to be worked out in relation to de-escalation proposals given in this proposal under following headings. It is also required to come to an agreement by the govt with the LTTE under SLMM supervision to work out the implementation.

 1. Areas to be resettled including boundaries to be identified.
 2. Clearing of mines.
 3. Demarcation of prohibited areas/No Go areas.
 4. Enumerate the legitimate ownership.
 5. Financial support and rehabilitation.
 6. Providing infrastructure facilities.
 7. Essential services.
 8. Working out of a detail security system which will be revised from time to time as per deployments oh ground.
 9. Action plan for de-escalation in relation to resettlement.

 1. Following hotels and houses can be vacated for intended use/resettlement as early as possible as follows.

 1. Subash Hotel – By Mid June 2003.
 2. Gnanam Hotel – By End March 2003.
 3. Houses around above two hotels in Jaffna Town – About 80 in numbers – By Mid July 2003
 4. Private houses in Chavakachcheri – By End 2003.*
 5. Private houses in other areas – By Mid 2004.*

* Above ‘d’ and ‘e’ would facilitate handing over of houses occupied by the Security Forces on a continuing basis, as and when alternative accommodation is constructed.

 1. As recommended by the Sub-committee on De-escalation and Normalisation on 14 December 2002, it is expected financial requirements are provided by the government to SLA, commencing mid January 2003. Further, as stated in Oslo during the last negotiations, the SLA does not anticipate any objections from the LTTE on new relocation sites, as such responses would cause further delay.
 2. Following areas can be considered for early resettlement provided De-escalation proposals have been finalized and agreed as per the security requirements stated in the annex ‘A’.

 1. Area west of Keerimalai. (Annex A)
 2. Kovilakkandy. (Annex B)

 1. This report/proposals will have to be studied and approved by the higher authorities.

Date: 20 December 2002

GSC FONSEKA RWP RSP rcds psc
Major General
Commander
Security Forces (Jaffna)

Copies:
Secretary of Defence
Comd of the Army
Comd of the Navy
Comd of the Air Force


ANNEX A

SUMMARY OF DE-ESCALATION PROPOSALS IN RELATION TO RESETTLEMENT IN HSZs
SECURITY THREAT UNDER PRESENT SITUATION – OUT SIDE HSZs

SRL NO

HOW TO ELIMINATE SECURITY THREATS

IDENTIFIED THREATS

RESETTLEMENT PROCESS IN HSZS

REMARKS

1

Resettling of displaced persons to be carried out only for those families lived in the area before 1991 in Palaly HSZ and before 1995 in Nagarkovil, Muhamalai Thanankilappu, Ariyalai and beach road Jaffna.

Resettlement of Armed groups aid sympathizers in close proximity to camps.

Possible only in selected areas.

Restriction on visitors into resettled areas is required.

2

Enforcing deterrent Police action against violence.

Provoke people against SF to discharge violence.

Restriction on unlawful assemblies

Explore legality of imposing restrictions over areas outside HSZ and within HSZ.

3

SLMM mandate to be enhanced to check suspected safe houses of armed groups org [organisations] in cleared areas and create a system to monitor availability/distribution of arms ammo [ammunition] found in uncleared areas too.

Availability of LTTE military hardware including missiles in the cleared areas and uncleared areas.

SLMM/neutral observers to guarantee the removal of the threat before resettlement.

4

Conducting of counter insurgency operations

Develop military capability in HSZ

No resettlement.

Nil

5

Declaration of permanently abandoning of suicide missions and remove of such personnels with assistance of Police/SLMM intentions are identified.

Suicide cadres threat on SF movements and VIPs/VVIPs.

Will differ resettlement

Detrimental effect on confidence buildings

6

SLMM to prevent terrorist taking control over selected areas and ensure safe passage of SF. Conduct sporadic checks of safe houses and offices by SLMM to monitor above.

Hinder the mobility of SF confined to a restricted area by armed groups activities.

Resettlement to commence if the threat is eliminated.

SLMM mandate to be enhanced

7

Take all measures to prevent armed groups achieving the capability mentioned in identified threat. SLMM to continue spot checks on SF request for arms and ammo. Withdraw of LTTE weapons in forward lines and dumping them in rear/storage south of Kilinochchi under SLMM supervision.

Create situation within cleared areas. Tie down available troops in the belly thus depriving assistance to FDLs.

No resettlement unless the preventive measures are successful.

Nil

8

Police to be geared to take actions against hostile elements.

Hostile behaviour of people IDPs not yet resettled.

Expedite the resettlement process/ relocate where resettlement not possible.

Requirement of housing projects.

9

Ensure present security systems are effectively practiced and SLMM to keep checks on fishermen and sea tigers going to sea from uncleared areas.

Fishermen resettled in coastal areas sympathetic to armed groups movements.

Resettlement must not hinder the defence potential.

More applicable to defences facing Lagoons.

10

SLMM to remove such facilities available with LTTE. Also decommissioning of indirect weapon systems to be arranged.

Capability of passing accurate information to bring down accurate indirect fire by the people resettled.

Restrict the area of resettlement as there should not be radio communication from close proximity of HSZs.

Amend SLMM mandate.


ANNEX B

SECURITY THREAT AFTER CIVILIANS ARE RESETTLED IN HSZS

SRL. NO.

HOW TO ELIMINATE SECURITY THREATS

IDENTIFIED THREATS

RESETTLEMENT PROCESS IN HSZS

REMARKS

1

Authority to search houses and personnel on suspicion. Also to continue regular checks on entry/ exit points. LTTE will not be allowed to do politics in HSZ.

Military cadres with forge identities will enter HSZs.

Only the people provide their legitimate ownership before 1991/95. LTTE members will not be allowed to resettled.

Nil

2

People resettled will not be allowed to go into prohibited areas.

Ability to attack VPs, VIPs possible

Only in selected areas.

3

Depriving communication facilities and decommissioning of indirect weapons to be done under SLMM supervision.

Accurate indirect fire could be brought down.

-DO-

Relocation of IDPs in crown land elsewhere where required.

4

Declare prohibited areas and legitimate search and arrest within HSZ and also decommissioning of missiles to be done.

Threat on security of air crafts and ships from within HSZ.

-DO-

5

Access to be denied to prohibited areas for civilians.

Ability to identify voids of defences.

-DO-

6

LTTE stop recruiting, total disarming of cadres and hand over weapons to SLMM

Reduce overall operational efficiency by reducing log [logistic] elements in HSZs. Thereby causing reduction of troops in the peninsula.

Resettlement to start after implementation

7

Avoid resettling of civilians in places from where Air port/ Harbour can be threatened and conduct regular checks and searchers and necessary to find hidden weapons etc. declaration of non-execution of underwater / seaborne suicide mission is also needed.

There will be a threat on harbour/air port when civilians resettle close to those locations.

Impose time restrictions on Entry/Exit points. Movement restrictions to be imposed during night. No entry/exit for fishing in HSZs. Resettlement on the coastal belt only in selected areas.

Make necessary arrangements to acquire land to enhance security/ development of harbour /airport

8

Retain buffer zones as much as possible for the defences specially in HSZs.

Armed groups mixed up with civilians may launch attacks where SF will not have sufficient reaction time.

No go areas to be declared separate. Entry/Exit points for different blocks of resettlement and also road networks should be worked out for selected resettlement areas. Such terrorist intentions will totally terminate resettlement.

Additional defence measures to be arranged.

9

Ground of tactical importance should be held by SF and any indication of such threat will be considered very seriously and preventive, deterrent action be taken immediately.

Options open to prepare fortifications in Ground of Tactical importance or selected areas. Eg: Vasavilan, Kadduvan, Thelippala and Keerimalai.

No resettlement in such areas

Maintain military strong points in Grounds of Tactical importance

10

Ownership of houses of displaced personnel who left before 1991/95 will be seriously considered when resettling.

Resettlement of sympathizes with forged identities to assist terrorist in offensive ops [operations] against SF.

Only in selected areas

Psy [psychological] ops and civil affairs operations to take special care of these families

11

Maintain and increase intelligence/survailance and early warning facilities and conduct regular searches of suspicious elements to enhance security of command, fire control and logistic elements

Possible attacks in VHSZs to paralise comd and control system support and log elements thereby prevent efficient conduct and supporting of def ops on FDLs.

Strict security checks on the civilians including house searches as required

12

Reduction of LTTE cadres in areas opposite cleared areas. Weapons withdrawn to be kept under SLMM custody.

SF is forced to contract or vacate certain part of HSZs thereby weakening/reducing the present military superiority in JFN [Jaffna] hence the power projection of LTTE beyond that of SF.

Resettlement will continue parallel to disarming

SLMM mandate to be enhanced and numbers to be increased.

13

To retain necessary amount of depth for the defences at any cost.

If resettled in HSZs as forced the defences to contract, SF will be forced to sacrifice depth of defences.

Resettle in the areas excluding areas which provide the depth.

Can be considered once threat has been reduced/ decommission-ing of weapons had taken place.

14

LTTE to deescalate by disarming and to retain a balance of power parallel to reduction of SF positions.

If the conflict escalates unable to go back to the original positions to regain initiative after civilians have been resettled.

If the threat is eliminated resettlement is possible

15

Reduce LTTE offensive capability by disarming and decommissioning of indirect weapons.

Due to the presence of civilians secrecy of SF defences will be sacrificed thus making defences vulnerable to armed group attacks.

Resettlement programme to be parallel to elimination of threat

-DO-

Source:

De-escalation Plan proposed by Security Forces Commander, Jaffna Peninsula, Maj. Gen. Sarath Fonseka, to Enable Re-settlement of Civilians in High Security Zones, December 20, 2002

Advertisements

செப்ரெம்பர் 8, 2006

சிறிலங்கா ஜனநாய சோசலிஸ குடியரசு அரசாங்கத்திற்கும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளிற்கும் இடையிலான போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் பெப்ரவரி -23-2002

Filed under: LTTE,Sri Lanka,War of Tamil Eelam — CAPitalZ @ 11:06 முப


In English


முகவுரை

சிறிலங்கா ஜனநாயக சோசலிஸ குடியரசு அரசாங்கத்தினதும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளினதும் ஒட்டுமொத்தமான நோக்கம் இலங்கையில் தற்போதுள்ள இன மோதலுக்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண்பதாகும். இந்தத்தரப்பினர் (இந்த தரப்பினர் என்று இந்த ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடுவது சிறிலங்கா அரசாங்கத்தையும் விடுதலைப் புலிகளையும் ஆகும்) பகைமைகளுக்கு ஒரு முடிவுகட்டி, மோதலினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அனைத்து குடிமக்களதும் வாழ்க்கை நிலைமையை சீருயர்த்துவதன் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்கின்றனர். பகைமைகளுக்கு முடிவு கட்டுவது எனும் போது, நிரந்தர தீர்விற்கான பேச்சுவார்த்தைகளை நோக்கிய மேலதிக நடவடிக்கைகளை எடுக்கக் கூடியதாக ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையை உருவாக்குவதாக இந்த தரப்பினரால் கவனிக்கப்படுகின்றது.

மோதலில் நேரடியாக சம்பந்தப்படாத குழுக்களும் இதன் பாதிப்புக்களால் துன்பப்படுகின்றனர் என்பதையும் இந்தத் தரப்பினர் மேலும் அங்கீகரிக்கின்றனர். குறிப்பாக முஸ்லிம் மக்களைப் பொறுத்தவரையில் இது பொருந்தும், ஆகவே, பொதுமக்களினதும் அவர்களின் சொத்துக்களதும் பாதுகாப்புப் பற்றிய இந்த ஒப்பந்தத்தின் விதிகள் அனைத்துக் குடிமக்களுக்கும் செல்லுபடியாகும். இந்த நிலைமைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, போர் நிறுத்தம் ஒன்றில் ஈடுபடவும், நல்ல நோக்கங்களைப் பாதிக்கக்கூடிய அல்லது ஒப்பந்தத்தின் சாரத்தை முறிக்கக் கூடிய செயற்பாடுகளை தவிர்த்துக் கொள்ளவும், கீழ்வரும் பிரிவுகளில் சொல்லப்பட்டிருப்பது போன்று நம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்பும் நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்தவும் இந்தத் தரப்பினர் ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர்.

விதி 1 போர் நிறுத்தத்தின் முறைகள்

இந்தத் தரப்பினர் தமது ஆயதப் படைகளுக்கு இடையே போர் நிறுத்தம் ஒன்றை பின்வருமாறு அமுல் செய்ய ஒப்புக் கொண்டுள்ளனர்.

1.1 நோர்வேயின் வெளிவிவகார அமைச்சரினால் விதி 4.2 இன் பிரகாரம் டி-தினம் என்று இதன் பின்னர் குறிக்கப்படும் தினம் அறிவிக்கப்பட்டதும் அத்தினத்தில் சிறிலங்கா அரசாங்கத்திற்கும் விடுதலைப் புலிகளிற்கும் இடையே கூட்டாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட போர் நிறுத்தம் ஒன்று அமுலுக்கு வரும். (இந்த விதியின் கீழ் 23.02.2002 ஆம் திகதி 00.00 நேரத்தை நோர்வேயின் வெளிவிவகார அமைச்சர் பிரகடனம் செய்து போர் நிறுத்தம் அமுலுக்கு வந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.)

இராணவ நடவடிக்கைகள்

1.2 வலுத்தாக்குதல் இராணுவ நடவடிக்கைகளில் எந்தத் தரப்பினரும் ஈடுபட இயலாது. முற்று முழுதாக சகல இராணுவ நடவடிக்கைகளையும் நிறுத்துவதை இது கோருகின்றது. பின்வரும், ஆனால், மட்டுப்படுத்தப்படாத நடவடிக்கைகளை இது உள்ளடக்கின்றது.

அ. நேரடியானதும் மறைமுகமான ஆயுதங்களினால் சுடுதல், ஆயுதங்களுடன் முற்றுகைத் தேடுதல், பதுங்கியிருந்து தாக்குதல், கொலைகள், ஆட் கடத்தல், பொதுமக்களது அல்லது இராணுவத்தினது சொத்துக்களை அழித்தல், நாசகார செயல்கள், தற்கொலைத் தாக்குதல் நடவடிக்கைகள், ஆழ ஊடுருவும் குழுக்களின் செயற்பாடுகள்.

ஆ. வான்வழி குண்டு வீச்சுக்கள்

இ. கடலில் வலுத்தாக்குதல் நடவடிக்கைகள்

1.3 விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிரான வலுத்தாக்குதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாத வகையில், சிறிலங்காவின் ஆயுதப் படைகள் சிறிலங்காவின் இறைமையையும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாக்கும் சட்டப்படியான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து நிறைவேற்றலாம்.

படைகளைப் பிரித்து வைத்தல்

1.4 முன்னணி காவலரண்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பகுதிகளில், குறைந்தது 600மீற்றர் தூரம் இடைவெளி பிரித்து சிறிலங்கா அரசாங்கத்தின் ஆயுதப் படைகளும் விடுதலைப்புலிகளின் போரிடும் படைகளும் தமது கள நிலையை வைத்திருக்கலாம். எனினும் ஒவ்வொரு தரப்பினரும் தமது காவல் நிலையிலிருந்து 100மீற்றர் தூரம் தங்களுக்குள் உள்ளவாறு நடமாடுவதற்கான உரிமையை கொண்டிருப்பர். 400 மீற்றருக்குக் குறைவான இடைவெளி உள்ள தற்போதுள்ள நிலைகள் விடயத்தில் இந்த நடமாடும் உரிமை செல்லாது. தமது துருப்பினர் இடையே முடிந்தளவு கூடுதலான இடைவெளியை உறுதிப்படுத்த இந்தத் தரப்பினர் ஒப்புக் கொள்கின்றனர்.

1.5 பகுதிகள் தெளிவாக வரையறுக்கப்படாத இடங்களில் 1.6 விதியில் குறிப்பிடுவது போன்று நிலவரையறை செய்யப்படும் வரை 2001 டிசம்பர் 24ம் திகதியில் இருந்தவாறு சிறிலங்கா அரசாங்கத்தாலும் விடுதலைப் புலிகளாலும் கட்டுப்படுத்தப்படும் பகுதிகள் அவ்வாறே இருந்து வரலாம்.

1.6 சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவினருக்கு 3ம் விதியின் பிரகாரம் சிக்கலுக்குரிய சலக பகுதிகளினதும் காவலரண் நிலைகள் பற்றிய தகவல்களை இந்த தரப்பினர் வழங்கலாம். ஆகக் குறைந்தது டி-தினம் 30ற்கு உள்ளாக நிலவரையறைக் கோடுகளை வரைவதில் இந்தத் கோடுகளை வரைவதில் இந்தத் தரப்பினருக்கு காண்காணிப்புக் குழுவினர் உதவுவர்.

1.7 மற்றைய தரப்பினரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிக்குள் ஆயுதங்கள், வெடிபொருட்கள் மற்றும் இராணுவ தளபாடங்கள் என்பனவற்றை இந்தத் தரப்பினர் நகர்த்த முடியாது.

1.8 சிறிலங்கா அரசாங்கம் தமிழ் ஆயுதக்குழுக்களிடம் இருந்து ஆயுதங்களை ஆகக் குறைந்தது டி-தினம் 30ற்கு உள்ளாக களைய வேண்டும். வடக்கு-கிழக்கிற்கு அப்பாற்பட்ட பகுதிகளில் சேவைக்கென சிறிலங்கா ஆயுத படைகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மேற்படி குழுக்களில் இருக்கும் தனிநபர்களை சேர்த்துக் கொள்ள சிறிலங்கா அரசாங்கம் முன்மொழியலாம்.

நடமாடும் சுதந்திரம்

1.9 இந்தத் தரப்பினரின் படைகள் 1.4 மற்றும் 1.5 விதிகளில் சொல்லப்பட்டிருப்பது போன்று ஆரம்பத்தில் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் தங்கியிருக்க வேண்டும்.

1.10 ஆயுதமேந்தாத சிறிலங்கா துருப்பினர் டி-தினம் 60ற்கு பின்னர் யாழ்ப்பாணத்திற்கும் வவுனியாவிற்கும் இடையே யாழ்-கண்டி (ஏ9) வீதியை பாவித்து மட்டுப்படுத்தப்படாத அளவில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். இந்தச் செயல்முறைகள் இந்தத் தரப்பினரால் சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவினரின் உதவியுடன் வகுக்கப்பட வேண்டும்.

1.11 டி-தினத்தில் இருந்து போராளிகளான தனிநபர்கள் தமது பிராந்திய தளபதியின் சிபார்சின் பெயரில் ஆயுதமில்லாமலும் சாதாரண உடையிலும் தமது குடும்பத்தவர் மற்றும் நண்பர்கள் ஆகியோரை மற்றத் தரப்பின் கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிக்குச் சென்று பார்த்துவர அனுமதிக்க வேண்டும். குறைந்தளவு தூர வீதியால் பயணம் செய்யும் நேரத்தை கணக்கில் எடுக்காது ஒவ்வொரு இரண்டு மாதத்தில் ஆறு நாட்களுக்கென இத்தகைய பயணங்கள் மட்டுப்படுத்தப்படும். இந்த நோக்கத்திற்கு யாழ் – கண்டி வீதியை விடுதலைப் புலிகள் வசதி செய்து கொடுப்பர். குறிப்பிட்ட இராணுவப் பகுதிக்குள் நுழைவதற்கு மறுப்புத் தெரிவிக்கும் உரிமையை இந்தத் தரப்பினர் கொண்டிருப்பர்.

1.12 போராளிகளான தனிநபர்கள் டி-தினத்தில் இருந்து இரண்டுமாத கட்டுப்பாட்டைக் கவனத்தில் கொள்ளாது தமது நெருக்கிய (மனைவி, பிள்ளைகள், பாட்டனார், பெற்றோர், உடன்பிறப்புக்கள்) திருணம், இறுதி அஞ்சலி போன்றவற்றிற்கு ஆயுதமி;ல்லாமலும், சாதாரண உடையிலும் சென்றுவர அனுமதிப்பதென இந்தத் தரப்பினர் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். குறிப்பிட்ட இராணுவப் பகுதிக்குள் நுழைவதற்கு மறுப்புத் தெரிவிக்கும் உரிமை இங்கு செல்லுபடியாகும்.

1.13 ஆயுதமேந்தாத 50 விடுதலைப் புலி உறுப்பினர்கள் டி-தினம் 30ல் இருந்து வடக்கு கிழக்கில் சிறிலங்கா அரசாங்க கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளுக்குள் அரசியல் பணிகளுக்கென சுதந்திரமாக நடமாட அனுமதிக்கப்படுவர். டி-தினம் 60ல் இருந்து மேலும் ஆயதம் ஏந்தாத 100 விடுதலைப்புலி உறுப்பினர்கள் சுதந்திரமாக நடமாட அனுமதிக்கப்படுவர். டி-தினம் 90ல் இருந்து சகல ஆயுதம் ஏந்தாத விடுதலைப் புலி உறுப்பினர்களும் வடக்கு கிழக்கில் சுதந்திரமாக நடமாட அனுமதிக்கப்படுவர். விடுதலைப் புலி உறுப்பினர்கள் அடையாளப் பத்திரங்களை வைத்திருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட இராணுவப் பகுதிக்குள் நுழைவதற்கு சிறிலங்கா அரசாங்கம் மறுப்பு தெரிவிக்க உரிமை இங்கு செல்லுபடியாகும்.

விதி 2 இயல்பு நிலையை தோற்றுவிக்கும் நடவடிக்கைகள்

சிறிலங்காவின் சகல குடிமக்களுக்கும் இயல்புநிலை வாழ்க்கையை மீளமைப்பதற்காக பின்வரும் நம்பிக்கையை வளர்க்கும் நடவடிக்கைகளை இந்தத் தரப்பினர் மேற்கொள்வர்.

2.1 சர்வதேச சட்டங்களுக்கு அமைவாக இந்தத் தரப்பினர் சித்திரவதை நெருக்கடி, ஆட்கடத்தல், கட்டாய வரி வசூலித்தல், தொந்தரவு என்பன உள்ளிட்டதான பகைமை நடவடிக்கைகளை பொது மக்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்வதைத் தவிர்த்துக் கொள்வர்.

2.2 கலாசார, மத உணர்வுகளை புண்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கைகள், கொள்கை பரப்புதல் என்பனவற்றில் ஈடுபடுவதில் இருந்து இந்தத் தரப்பினர் தம்மைத் தவிர்த்துக் கொள்வர். எந்தத் தரப்பினதும் படைகளால் தற்போது வைத்திருக்கப்படும் வழியாட்டு இடங்களில் (கோவில்கள், தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள் மற்றும் ஏனைய புனித தலங்கள் என்பன) இருந்து டி-தினம் 30 அளவில் படையினர் வெளியேறுவதுடன் அவை பொது மக்கள் சென்றுவரக்கூடியதாயிருக்க வேண்டும். உயர் பாதுகாப்பு வலயங்களில் உள்ள வழிபாட்டுத் தலங்களில் இருந்து, அவை பொதுமக்கள் சென்று வர முடியாததாயிருப்பினும் ஆயுதமேந்திய சலக துருப்பினரும் வெளியேறுவதுடன் பொதுசன தொண்டர்களால் அவை நல்ல நிலையில் பரிபாலிக்கப்பட வேண்டும்.

2.3 இந்த ஒப்பந்தம் அமுலுக்கு வரும் நாளில் இருந்து எந்தத் தரப்பினராலும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கும் பாடசாலைக் கட்டிடங்கள் விடுவிக்கப்பட்டு அவற்றின் நோக்களுக்கு பாவிக்கவென திரும்பக் கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஆகக் குறைந்தது டி-தினத்திலிருந்து 160 நாட்களுக்குள் இந்த நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.

2.4 ஏனைய சகல பொதுக் கட்டிடங்களும் அவற்றின் நோக்கங்களுக்கென திரும்ப ஒப்படைக்கப்படுவதன் கால அட்டவணை இந்தத் தரப்பினரால் தயாரிக்கப்பட்டு ஆகக் கூடியது டி-தினம் 30ற்குள் வெளியிடப்பட வேண்டும்.

2.5 பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளையும் சோதனைச் சாவடிகளின் அமைப்பையும் குறிப்பாக நெருக்கமாக குடிசனங்கள் உள்ள நகரங்களிலும் பட்டணங்களிலும் பொதுமக்கள் தொந்தரவு செய்யப்படுவதை தவிர்க்கும் வகையிலான முறைகளை புகுத்துவதற்காக இந்தத் தரப்பினர் மீளாய்வு செய்வர். டி-தினம் 60ல் இருந்து இத்தகைய முறை அமுலில் இருக்க வேண்டும்.

2.6 விடுதலைப் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளுக்கும் அங்கிருந்தும் இராணுவ பாவனைக்கில்லாத பொருட்கள் தங்குதடையின்றி கொண்டு செல்லப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதென இந்தத் தரப்பினர் ஒப்புக் கொள்கின்றனர். இணைப்பு ‘அ” வில் உள்ள சில பொருட்கள் இதற்கு விதிவிலக்காயிருக்கும். பொருட்களின் அளவு சந்தையின் தேவையைப் பொறுத்தே நிச்சயிக்கப்படும். இராணுவ பாவனைக்கல்லாத பொருட்கள் மீது எஞ்சியுள்ள கட்டுப்பாடுகளை படிப்படியாக அகற்றுவதற்காக சிறிலங்கா அரசாங்கம் தொடர்ச்சியாக இந்த விடயத்தை மீளாய்வு செய்து வரும்.

2.7 பொருட்கள் கொண்டு செல்லப்படுவதையும் பொதுமக்களின் நடமாட்டத்தையும் வசதிப்படுத்துவதற்காக இந்தத் தரப்பினர் தமது கட்டுப்பாட்டு கோட்டு பகுதியில் இணைப்பு |அ|வில் கூறப்படும் இடங்களில் சோதனைச் சாவடிகளை அமைக்க ஒப்புக் கொள்கின்றனர்.

2.8 திருமலை-ஹபரணை வீதி பயணிகளின் போக்குவரத்து 24 மணிநேரமும் டி-தினம் 10ல் இது திறந்திருப்பதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக இந்தத் தரப்பினர் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.

2.9 மட்டக்களப்பு பாதையில் ரயில் சேவை வெலிகந்த வரை விஸ்தரிக்கப்படுவதற்கு இந்தத் தரப்பினர் வசதி செய்வர். மட்டக்களப்பு வரை சேவையை விஸ்தரிப்பதற்கு திருந்த பராமரிப்பு பணிகளை சிறிலங்கா அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

2.10 கண்டி-யாழ்ப்பாணம் (ஏ9) வீதியை இராணுவ பயணமல்லாத பயணிகளதும் பொருட்களினதும் போக்குவரத்திற்கு இந்த தரப்பினர் திறந்து விட வேண்டும். இதுபற்றித் திட்டவட்டமான முறைகள் இந்தத் தரப்பினரால் நோர்வே அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் ஆகப்பிந்தியது டி-தினம் 30ற்குள் வகுக்கப்பட வேண்டும்.

2.11 மீன்பிடி கட்டுப்பாடான படிப்படியாகத் தளர்த்துவது டி-தினத்தில் இருந்து ஆரம்பமாக வேண்டும். பின்வரும் சில விதிவிலக்குகளை தவிர்த்து டி-தினம் 90 அளவில் சகல இரவு,பகல் மீன்பிடி கட்டுப்பாடுகளும் விலத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

1) கரையில் பாதுகாப்புப் படைகளனது சகல முகாம்களில் இருந்தும் இரு பக்கமாகவும் கரைப்புறமாக ஒரு கடல் மைல் தூரமும், கடல்புறமாக இரு கடல் மைல் தூரமும்,

11) துறைமுகங்கள், துறை முகங்களுக்குச் செல்லும் வழிகள், கரையோரமாகவுள்ள குடாக்கள், களப்புக்கள் என்பவற்றில் மீன் பிடிக்க அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

2.12 பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தேடுதல்கள், கைது செய்தல் என்பன நடக்கக்கூடாது என இந்தத் தரப்பினர் ஒப்புக் கொள்கின்றனர். கைது செய்யப்படுவதானது கிரிமினல் சட்டக் கோவைக்கு அமைந்ததாக முறையான சட்ட ஒழுக்குப்படி நடத்தப்பட வேண்டும்.

2.13 தடுத்து வைக்கப்பட்டிருப்பவர்களை அவர்களது குடும்பத்தவர்கள் சென்று பார்ப்பதற்கு டி-தினம் 30ற்குள் அனுமதிப்பதென இந்தத் தரப்பினர் ஒப்புக் கொள்கின்றனர்.

விதி 3 சிறிலங்கா கண்காணிப்புக்குழு

இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஒழுங்குகள் நிபந்தனைகள் மீறப்படும் எந்தவொரு சம்பவத்தையும் விசாரிப்பதற்குப் பொறுப்பாக சர்வதேச கண்காணிப்புக் குழு ஒன்றை அமைப்பதென இந்தத் தரப்பினர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர். எந்தவொரு மோதலும் தமது தரப்பால் ஏற்படும் போது அவற்றைச் சரிப்படுத்துவதற்கு இரு தரப்பும் முற்றாக ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஒப்புக் கொண்டவற்றை நிறைவேற்றுவதில் களத்தில் இருந்து சர்வதேச கண்காணிப்பை இந்த குழு பின்வரும் முறையில் மேற்கொள்ளும்.

3.1 இந்தக் கண்காணிப்புக் குழுவின் பெயர் சிறிலங்கா கண்காணிப்புக்குழு.

3.2 இந்தக் தரப்பினரின் ஒப்புதலைப் பெற்று, சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவின் தலைவரை நோர்வே அரசாங்கம் நியமிக்கும். அவரே இந்த ஒப்பந்தத்தின் விளக்கம் தொடர்பாக இறுதி அதிகாரத்தைக் கொண்டிருப்பார்.

3.3 சிறிலங்கா கண்காணிப்புக்குழு இந்தத் தரப்பினருடன் தொடர்பு வைத்திருப்பதுடன் நோர்வே அரசாங்கத்திற்கு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும்.

3.4 சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவின் தலைவர் கண்காணிப்புக் குழுவின் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பமாகும் தினத்தை தீர்மானிப்பார்.

3.5 சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழு, நோர்டிக் நாடுகளின் பிரதிநிதிகளைக் கொண்டு அமைக்கப்படும்.

3.6 சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவின் தலைவர் பொருத்தமான தெரிவு செய்யும் இடத்தில் குழுவின் தலைமை அலுவலகம் அமைக்கப்படும். சிறிலங்கா அரசாங்கத்துடனும் விடுதலைப்புலிகளுடனும் தொடர்பு கொள்ள கொழும்பிலும் வன்னியிலும் அலுவலகங்கள் அமைக்கப்படும். யாழ்ப்பாணம், மன்னார், வவுனியா, திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை ஆகிய மாவட்டங்களில் சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவினர் பிரசன்னமாக இருப்பார்கள்.

3.7 யாழ்ப்பாணம், மன்னார். வவுனியா, திருகோணமலை, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள10ர் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைக்கப்படும். ஒவ்வொரு குழுவிலும் ஜந்து அங்கத்தவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களில் இருவர் சிறிலங்கா அரசாங்கத்தாலும் இருவர் விடுதலைப் புலிகளாலும் நியமிக்கப்படுவதுடன் ஒரு சர்வதேச கண்காணிப்பாளர் சிறிலங்கா கண்காணிப்புக்குழுவின் தலைவரால் நியமிக்கப்படுவார். சர்வதேச கண்காணிப்பாளர் இந்த குழுவிற்கு தலைமை தாங்குவார். சிறிலங்கா அரசாங்கத்தினதும், விடுதலைப் புலிகளினதும் நியமனதாரிகள் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதிகள், பொதுச்சேவை உத்தியோகத்தர்கள், சமயத் தலைவர்கள் மற்றும் அத்தகைய பொதுஜன தலைவர்கள் ஆகியோர் மத்தியிலிருந்து தெரிவு செய்யப்படலாம்.

3.8 சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவினரின் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் என்பனவற்றிகு இந்தத் தரப்பினர் பொறுப்பாயிருப்பார்கள்.

3.9 சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவினர் தமது கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கென அவர்களின் நடமாடும் சுதந்திரத்தை உறுதிப்படுத்த இந்தத் தரப்பினர் ஒப்புக் கொள்கின்றனர். ஒப்பந்தம் மீறப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்படும் பகுதிக்கு உடனடியாக செல்வதற்கு கண்காணிப்புக் குழுவினர் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். அத்தகைய பகுதிகளில் மேற்படி ஆறு மாவட்ட குழுக்களின் அங்கத்தவர்களும் முடிந்தளவு கூடுதலாக புழங்குவதற்கு வசதி செய்வதென இந்தத் தரப்பினர் ஒப்புக் கொள்கின்றனர்.

3.10 ஒப்பந்தத்தின் எந்தத் தரப்பினரும் செய்யும் எந்த முறைப்பாடுகள் குறித்தும் உடன் நடவடிக்கை எடுப்பதும், அவற்றை விசாரிப்பதும், அத்தகைய முறைப்பாடு தொடர்பாக எழும் எந்தப் பிணக்கையும் தீர்த்து வைப்பதில் இந்தத் தரப்பினருக்கு உதவுவதும் சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவினரின் பொறுப்பாகும்.

3.11 முடிந்தளவு அடிமட்டத்தில் பிணக்கைத் தீர்க்கும் நோக்குடன் சிறிலங்கா அரசாங்கத்தின் ஆயுதப் படைகளது தளபதிகள், விடுதலைப் புலிகளின் பிராந்தியத் தலைவர்கள் ஆகியோருக்கு மத்தியில் தொடர்புகளை, பிணக்குகளுக்கு உரிய பகுதிகளில் பிரச்சினையைத் தீர்க்க உதவுவதற்காக ஏற்படுத்த வேண்டும்.

3.12 சிறிலங்கா கண்காணிப்புக் குழுவின் செயற்பாடு குறித்த வழிமுறைகள் பிறிதொரு தனியான ஆவணத்தில் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

விதி 4 இந்த ஒப்பந்தம்
அமுலுக்கு வருதல் மற்றும் திருத்தங்கள் முடிவிற்கு வருதல்

4.1 இந்த ஒப்பந்தத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு தமது விருப்பத்தை ஒவ்வொரு தரப்பும் சிறிலங்கா அரசாங்கத்தின் சார்பில் பிரதமர் ரணில் விக்கிரம சிங்கவும் விடுதலைப் புலிகளின் சார்பில் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனும் முறையே கையெழுத்திட்டு நோர்வேயின் வெளிவிவகார அமைச்சருக்கு கடிதம் மூலமாக அறிவிக்க வேண்டும்.

4.2 நோர்வேயின் வெளிவிவகார அமைச்சர் அறிவிக்கும் தினத்தில் இந்த ஒப்பந்தம் அமுலுக்கு வரும்.

4.3 இரு தரப்பினதும் பரஸ்பர இணக்கத்துடன் இந்த ஒப்பந்தம் திருத்தவும் மாற்றப்படவும் இயலும், அத்தகைய திருத்தங்கள் எழுத்து மூலமாக நோர்வீஜிய அரசாங்கத்திற்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.

4.4 எந்தத் தரப்பினராலும் ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவதாக நோர்வே அரசாங்கத்திற்கு அறிவித்தல் கொடுக்கப்படும் வரை இந்த ஒப்பந்தம் அமுலில் இருக்கும். அத்தகைய முன்னறிவித்தல் முடிவிற்கு வரும் தினத்திற்கு 14 தினங்களிற்கு முன்னதாக கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

இணைக்கப்பட்டவை

இணைப்பு ஏ: பொருட்களின் நிரல்

இணைப்பு பி:
சோதனை நிலையங்கள்.

இணைப்பு ஏ:

a. இராணுவ ஆயுதம் அல்லாத ரவைகள், குண்டுகள்.
b. வெடி பொருட்கள்
c. தூர இருந்து இயக்கும் கருவி
d. முள்ளுக்கம்பி
e. தூரதிருஷ்டிக் கண்காடிகள்
f. காற்று அழுத்தி மிஷன்
g. பென்டோஜ பற்றரி
h. டீசல், பெற்றோல் சீமேந்து, இரும்புக் கம்பிகள் என்பவை கீழ்க்காணும்
வழி முறைப்படியும் தொகைப்படியும் கட்டுப்படுத்தப்படும்.

டீசல் பெற்றோல்
அரசாங்க அதிபர்கள் (பு.யு) விடுதலைப்புலிகளின் வட்டாரத்திலுள்ள வாகனங்கள், றக்டர்கள், மோட்டார் சைக்கிள் ஆகியவற்றைப் பதிவு செய்வார்கள். அவர் இவற்றிற்கு பின்வருமாறு ஒரு கிழமை அவசியப்படும் எரிபொருளை கணிப்பிட்டு வழங்குவர்.

டிறக் பங்கள் 250 லீட்டர் கிழமைக்கு
4 சில்லு உழவு இயந்திரம் 350 லீட்டர் கிழமைக்கு
2 சில்லு உழவு இயந்திரம் 40 லீட்டர் கிழமைக்கு
பெற்றோல் வாகனம் 30 லீட்டர் கிழமைக்கு
மோட்டர் சைக்கிள் 7 லீட்டர் கிழமைக்கு
மீன்பிடி வள்ளம் 400 லீட்டர் கிழமைக்கு

சீமேந்து
அரசாங்க அதிபரினால் வழங்கப்படும் அனுமதிப்பத்திரத்தின் அடிப்படையில் தொடர்புள்ள நிறுவனங்களின் கீழ் அரச கட்டிடங்களை புனரமைத்தல், பதிவு செய்யப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது இலங்கை அரசாலும் சர்வதேச அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களாலும் சமூகத்தில் செல்வம் படைத்த உறுப்பினர்களாலும் அமுல்படுத்தப்படும் வீடமைப்புத் திட்டங்கள் ஆகியவற்றறிற்குத் தேவைப்படும் சீமேந்து வழங்கப்படும். திட்டமிட்ட மற்றும் அறிவிக்கப்படும் திட்ட முன்னேற்றங்களின் அடிப்படையில் மாதாந்த தேவைகளை அரசாங்க அதிபர் குறிப்பிடுவார்.

தனிப்பட்டவர்கள் பாவனைக்கு, வியாபாரிகளிற்கு, வீடு கட்டுபவர்களுக்கு கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் வர்த்தக hPதியில் வழங்கப்படும் இதற்கு ஏற்ப முதல் மாதம் 5000 மூடைகளும் அதன் பின் ஒவ்வொரு மாதமும் 10இ000 மூடைகளும் தனிப்பட்ட விற்பனை, கூட்டுறவு சங்கங்களின் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்டு 25 மூடைகள் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் கொடுக்கப்படும்.

இரும்புக் கம்பிகள்
இரும்புக் கம்பிகள் விடுதலைப்புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பிரதேச பாவனைக்கு அரசாங்க அதிபர் அவர்களின் அனுமதியுடன் வழங்கப்படும்.

இணைப்பு பி
உடன்படிக்கையின் பிரிவு 2.7ல் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட சோதனைச்சாவடிகள் பினவருமாறு:-

– மண்டூர்
– பட்டிருப்பு
– களுதாவெளி வள்ளத்துறை
– அம்பலந்தீவு வள்ளத்துறை
– மண்முனை வள்ளத்துறை
– வவுணத்தீவு
– கரும்பாலம்
– சித்தாண்டி படகுத்துறை
– கிரான் பாலம்
– கிண்ணியடி படகுத்துறை
– வாழைச்சேனை
– மாங்கேணி
– மகிந்தபுரம்
– முhது}ர்
– உயிலங்குளம்
– ஓமந்தை

மூலம்:

போர் இடைநிறுத்த ஒப்பந்தம்

ஒப்பந்தம்

செப்ரெம்பர் 7, 2006

தமிழீழத் தேசியக் கொடி பயன்பாட்டுக் கோவை

Filed under: Government of Tamil Eelam,LTTE,Tamil Eelam,War of Tamil Eelam — CAPitalZ @ 12:01 பிப

 

01. முன்னுரை

உலகிலுள்ள எல்லா நாடுகளும் தத்தமக்கெனத் தேசியக் கொடிகளை உருவாக்கியுள்ளன. ஒரு நாட்டின் மீது அந்நாட்டின் குடிமக்கள் கொண்டிருக்கும் மதிப்பின், பற்றின் வெளிப்பாடே தேசியக்கொடி வணக்கமாகும். தேசியக்கொடியை ஏற்றிப் போற்றியபின்பே முதன்மையான விழாக்கள், நிகழ்ச்சிகள் என்பன ஒவ்வொரு நாட்டிலும் தொடக்கப்படுகின்றன.

மாற்றாரின் பிடியிலிருந்து தமிழீழ மண்ணை முற்றாக விடு விப்பதற்கான போராட்டம் வீறுடன் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் அதே வேளையில், ஆயிரக்கணக்கான மாவீரரின் உயிர்களை விலை கொடுத்து மாற்றாரிடமிருந்து மீட்டெடுத்த எமது பாரம் பரியத் தமிழீழ மண்ணில் தமிழீழ நாட்டுக்கான தேசியக்கொடியை எமது தேசியத்தலைவர் ஏற்றிப்பறக்கவிட்டுள்ளார்.

நாடு உருவாகுதற்கு முன்பே நாட்டுமக்களால் முறைப்படி கொடிவணக்கம் செலுத்தி, கொடிவணக்கப்பாடலை இசைத்து முதன்மை விழாக்களை, நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதன் மூலம் தமிழீழமண் தேசியக்கொடி வரலாற்றில் ஒரு புதுமை சேர்த்திருக்கிறது.

உலகம் வியக்கக்கூடிய புதுமையான வரலாற்றைப் பெற்ற எமது தேசியக்கொடியை ஏற்றிப்போற்றும் முறையைத் தமிழீழ மக்கள் அனைவரும் அறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்பதற்காகத் தேசியக்கொடிப் பயன்பாட்டு விதிக்கோவை என்ற இக்கைந்நு}லைப் பெருமகிழ்ச்சியுடன் வெளியிடுகிறோம்.

02. தேசியக்கொடியின் தன்மை

ஒரு நாட்டின் தேசிய இனங்கள், நாட்டு மக்களின் பண்புகள், ஆட்சி, இறைமை என்பவை உட்பட அந்த நாட்டைக் குறிக்கின்ற ஒட்டுமொத்தமான பொதுச் சின்னமாகத் தேசியக்கொடி விளங்குகின்றது.

03. தேசியக்கொடியின் அமைப்பும் அளவும்

ஒவ்வொரு நாட்டினதும் இயல்புகள், நிலைமைகள், எண்ணங்கள் ஆகியவற்றின் வெளிப்பாடாக அந்தந்த நாடுகளின் தேசியக்கொடிகளின் சின்னம், நிறம், அளவு, அமைப்பு என்பன வேறுபட்டிருக்கும். தேசியக்கொடிகளின் நீள, அகலங்கள் பெரும்பாலும் 3:2 என்ற கூறுபாடு (விகிதம்) கொண்டனவாக அமைகின்றன. சில நாடுகளின் தேசியக்கொடிகளின் நீள, அகலங்கள் 2:1 என்ற அளவினவாகவும் இன்னும் சில நாடுகளில் 1:1 என்ற அளவைக் கொண்டனவாகவும் (சதுரமாகவும்) அமைகின்றன.

04. தேசியக்கொடியின் பெருமையும் கொடி வணக்கமும்

நாட்டைப்போற்றி வணங்குதற்கீடாகத் தேசியக்கொடிக்கு வணக்கம் செலுத்தப்படுகின்றது. தேசியக்கொடியை வணங்குவது, நாட்டை வணங்குவது போலாகும். நாட்டின் தலைவர், படை, ஆட்சி என்பவற்றைவிடவும் உயர்ந்ததாகத் தேசியக்கொடி மதிக்கப்படுகின்றது. எனவேதான் எந்தவொரு நாட்டிலும் எந்தச் சிறப்பு நிகழ்வுகளின்போதும் நாட்டின் தலைவர், படை வீரர், அரசுப் பணியாளர், குடிமக்கள் அனைவரும் கொடிவணக்கம் செய்கின்றனர்.

நாட்டின் எல்லைப்புறப் பகுதிகளிலும் குறிப்பிட்ட சில பொது இடங்களிலும் தேசியக்கொடியை நாள்தோறும் பறக்கவிடலாம்.

வெளிநாடுகளிலுள்ள எமது பணியகங்களிலும் து}தரகங்களிலும் பகலில் எந்நாளும் எமது தேசியக்கொடியைப் பறக்கவிடலாம்.

தேசியக்கொடி ஏற்றப்படும்போது அனைவரும் எழுந்துநின்று வணக்கம் செலுத்துதல் வேண்டும்.

கொடிவணக்கத்தின்போது சீருடையில் இருக்கும் பணி ஆளணியினர் (படையணிகள், சாரண இயக்கத்தவர், முதலுதவிப்படை முதலியன) தத்தமது பணிகளுக்குரிய கட்டளைகளில் விதித்துரைக்கப்பட்டவாறு முறைப்படி கொடிவணக்கம் செலுத்துவர்.

சீருடை அணிந்தவர்கள் தவிர ஏனையோர் தலையணி (தொப்பி) அணிந்திருப்பின் தேசியக்கொடி ஏற்றப்படும் வேளையில் அவற்றை வலது கையாற் களைதல்வேண்டும். தலையணியைக் களைந்தபின்பு வலது கையை இடப்பக்க நெஞ்சின் மீது வைத்துக் கொடி வணக்கம் செலுத்தவேண்டும். தமிழீழக் குடியுரிமையாளரல்லாதாரும் வலது கையை இடப்பக்க நெஞ்சின் மீது வைத்து வணக்கம் செலுத்தலாம். அல்லது கவன நிலையில் (யுவவநவெழைn) நிற்கவேண்டும்.

வணக்கத்துக்குரிய தேசியக்கொடியை உடையாக அணியவோ உடையின் பகுதியாகப் பொருத்தவோ கூடாது.

தேசியக்கொடியிற் பொறிக்கப்பட்டுள்ள இலச்சினையைப் பெறுமதியான பொருட்களிலோ உடைகளிலோ பொறிக்கலாம்.

தேசியக்கொடியில் எவ்வகையான அடையாளங்களையோ எழுத்துக்களையோ சொற்களையோ எண்களையோ வடிவங்களையோ படங்களையோ எழுதவோ வரையவோ கூடாது.

தற்காலிகமாகப் பயன்படுத்திவிட்டு வீசப்படும் எப்பொருளிலும் தேசியக்கொடியைப் பதிக்கக்கூடாது.

தேசியக்கொடி நிலத்தில் வீழ்வதை எப்பாடுபட்டேனும் தவிர்க்கவேண்டும். ஒருவேளை நிலத்தில் வீழ்ந்துவிட்டால் உடனடியாக நிலைமையைச் சீராக்கிவிடவேண்டும். கொடியில் அழுக்குப்படிந்துவிட்டால் உடனடியாகக் கழுவிக் காய விட்டபின்பே பயன்படுத்தவேண்டும்.

தேசியத்துயர நிகழ்வின்போது தேசியக்கொடியை அரைக்கம்பத்திற் பறக்கவிடப்படுவதன்மூலம் நாட்டின் துயரம் உணர்த்தப்படுகின்றது. கொடிக்கம்பத்தின் நுனியிலே பறக்கின்ற கொடி நடுப்பகுதிவரை இறக்கப்பட்டு அரைக்கம்பத்திற் பறப்பதே நாட்டின் மிகுதுயரை உணர்த்துவதாயின் தேசியக்கொடி சிதைவுறுவதோ கீழே வீழ்த்தப்படுவதோ வீசப்படுவதோ கால்களில் மிதிக்கப்படுவதோ எண்ணிக்கூடப் பார்க்கமுடியாத இழி நிலையாகும்.

தேசியக்கொடியின் நிறம் மங்கிப்போனாலோ வேறு ஏதாவது வகையிற் பழுதடைந்து பறக்கவிடுவதற்குரிய நிலையை இழந்துவிட்டாலோ அதனை உரியமுறையில் எரித்து அழித்துவிடவேண்டும். பழந்துணியாகப் பயன்படுத்துவதோ குப்பைத்தொட்டியிற் போடுவதோ தேசத்திற்குச் செய்யப்படும் அவமானமாகும். எனவே அவ்வாறு செய்யக்கூடாது.

05. கொடியையேற்றும்போதும் கொடிவணக்கத்தின்போதும் செய்யப்படக்கூடாதவை

தேசியக்கொடிக்கு வழங்கப்படுகின்ற மதிப்பு, சிறப்பு என்பன அந்த நாட்டைச் சென்றடைவது போன்று, தேசியக்கொடிக்கு ஏற்படுத்தப்படும் இழிவு, புறக்கணிப்பு என்பனவும் அதன் நாட்டையே சென்றடையும். எனவேதான் தேசியக்கொடிக்கு ஏற்படுத்தப்படும் இழிவு பெருங்குற்றமாகக் கருதப்பட்டு அக்குற்றத்துக்கு மிகுதியான ஒறுப்பு (தண்டனை) வழங்கப்படுகின்றது.

தேசியக்கொடிக்கு மதிப்புச் செலுத்துகின்ற கொடிவணக்க நிகழ்வுக்கு நன்கு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சீரான ஒழுங்குமுறை வரையறுக்கப்பட்டு, நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது. கொடியேற்றம், கொடிவணக்கம் என்பனவற்றுக்கான ஒழுங்குமுறை, நடைமுறை நாட்டுக்கு நாடு வேறுபட்ட முறையில் அமைந்திருக்கும். அந்த வரையறுக்கப்பட்ட ஒழுங்கு முறைகளை மீறுவது தேசியக்கொடிக்கு இழைக்கப்படுகின்ற இழிவாகவே கொள்ளப்படும்.

தேசியக்கொடியைத் தலைகீழாகப் பறக்கவிடக்கூடாது.

மடித்தபடி மேலே ஏற்றி அங்கிருந்து விரிந்து பறக்கும் வகையில் தேசியக்கொடியை ஏற்றுதல் கூடாது. தேசியக்கொடியைக் கீழிருந்து பறந்தபடியிருக்கும் நிலையிலேயே ஏற்றவேண்டும்.

06. கொடிமீது கொண்ட பற்று

சிறப்பு நிகழ்வுகளுக்கான ஊர்வலங்களின் போது தேசியக்கொடியை ஏந்திச்செல்வதும் ஏந்தி நிற்பதும் கூடத் தேசியக்கொடிக்குச் செலுத்துகின்ற மதிப்பு வணக்கமாகும். தேசியக்கொடி ஏந்துபவர்களும் கொடிக்கம்பத்தைக் காப்பவர்களும் தேசியக்கொடி சிதையவோ கொடிக்கம்பம் சரியவோ இடமளிக்கமாட்டார்.

தேசியக்கொடியை ஏந்துபவர் ஏந்துகின்ற கொடியைக் கடமை முடிந்ததும் உரிய இடத்தில் வைப்பர்; அல்லது தகுதியானவரிடம் கையளிப்பர்; எவ்விடர்வரினும் உயிரேபோகின்ற நிலைவரினும் கொடியைக் கைவிடாத தன்மையைக் கொண்டிருப்பர். தாம் ஏந்துகின்ற கொடி சரிந்தாலோ கீழே விழுந்தாலோ அது தமது நாட்டுக்கு இழுக்காகிவிடும்; தமது நாட்டின் ஆட்சி வீழ்ந்ததாகக் கொள்ளப்படும் என்ற உணர்வு அவர்களிடமிருக்கும். பண்டைக் காலத்திலேயே தமிழ்மக்கள் நாட்டின் கொடிமீது கொண்டிருந்த பற்றும் அதற்குக் கொடுத்த மதிப்பும் பற்றி இலக்கியங்களும் வரலாறுகளும் எடுத்தியம்புகின்றன.

07. தமிழீழத் தேசியக் கொடியின் வரலாறு

எமது தலைவர் மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களால் உருவாக்கப்பெற்ற புலிக்கொடி 1977 ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தின் கொடியாக இருந்துவருகிறது. விடுதலைப்புலிகள் இயக்கத்தின் கொடியிலுள்ள எழுத்துக்கள் நீக்கப்பெற்ற கொடி தமிழீழத் தேசியக் கொடியாகத் தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்களால் 1990 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பெற்றது. தமிழீழ விடுதலைப் போரில் வீரச்சாவடைந்த மாவீரர்களை நினைவுகூர்ந்த இரண்டாவது மாவீரர் நாளில் அதாவது 1990 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 21ஆம் நாள் முதல் தடவையாகத் தமிழீழத் தேசியத் தலைவர் அவர்களால் அவரது பாசறையில் ஏற்றிவைக்கப்பெற்றது.

08. நிறங்களும் குறிக்கோளும்

எமது தேசியக்கொடியை மஞ்சள், சிவப்பு, கறுப்பு, வெள்ளை ஆகிய நான்கு நிறங்கள் அழகுபடுத்துகின்றன. தனிப்பாங்கான தேசிய இனமான தமிழீழத் தேசிய இனம் தனது சொந்த மண்ணில் தன்னாட்சி அமைத்துக்கொள்ள விழைவது அதனது அடிப்படை அரசியல் உரிமையும் மனித உரிமையுமாகும். தமிழீழ மக்கள் நடத்துகின்ற தேசிய விடுதலைப் போராட்டம் அறத்தின்பாற்பட்டது, நியாயமானது என்பதையும் தமிழீழத்தேசம் எப்பொழுதும் அறத்தின் பக்கம் நிற்குமென்பதையும் மஞ்சள் நிறம் குறித்து நிற்கிறது.

தேசிய விடுதலை பெற்ற தமிழீழத் தனியரசை அமைத்துவிடுவதால் மட்டும் முழுமையான விடுதலையைப் பெற்றுவிட்டதாகக் கொள்ளமுடியாது. தமிழீழக் குமுகாயத்திலுள்ள ஏற்றத்தாழ்வுகள் ஒழிக்கப்படவேண்டும். சாதிய, வகுப்பு முரண்பாடுகள் அகற்றப்படவேண்டும். பெண்ணடிமைத்தனம் நீக்கப்படவேண்டும். இதற்குக் குமுகாய அமைப்பிற் புரட்சிகரமான மாற்றங்களைக் கொண்டுவரவேண்டும். சமன்மையும் சமதருமமும் குமுகாய நீதியும் நிலைநாட்டப்படவேண்டும். இத்தகைய புரட்சிகரமான குமுகாயமாற்றத்தை வேண்டிநிற்கும் எமது அரசியல் இலக்கைச் சிவப்பு நிறம் குறியீடு செய்கின்றது.

விடுதலைப்பாதை கரடுமுரடானது; சாவும் அழிவும் தாங்கொணாத் துன்பங்களும் நிறைந்தது. இவற்றைத் தாங்கிக் கொள்ளவும் விடுதலையடைந்தபின் ஏற்படப்போகும் நெருக்கடிகளையும் அச்சுறுத்தல்களையும் எதிர்கொண்டு தேசத்தைக்கட்டியெழுப்பவும் பாதுகாக்கவும் உருக்குப் போன்ற உறுதியான உள்ளம் வேண்டும்; அசையாத நம்பிக்கை வேண்டும்; தளராத உறுதி வேண்டும். இவற்றைக் கறுப்பு நிறம் குறித்துக் காட்டுகின்றது.

விடுதலை அமைப்பும் மக்களும் தலைவர்களும் து}ய்மையையும் நேர்மையையும் கடைப்பிடிக்க வேண்டுமென்பதை வெள்ளை நிறம் குறித்து நிற்கிறது.

09. தமிழீழத் தேசியக் கொடியின் வகையும் அளவும் கொடிக்கம்பத்தின் அளவும்

 

nfhbapd; tif


nfhbapd; tif

nfhbf;fk;g gPlj;Jf;F
NkYs;s msT

Vw;Wq;nfhb nghJf;nfhb

4 x 6

24

– cs;splf;nfhb

3 x 5

9

vOr;rpf;nfhb

2 x 3

18

tPl;Lf;nfhb

2 x 3

18

mzptFg;Gf; nfhb

2 x 3

6

Cu;jpf; nfhb

1 x 1.5

2

kpiraf;nfhb (Nkirf;nfhb)

6 x 9

15

பொதுக்கொடி 4 x 6
விடுதலைப்புலிகள் இயக்கப் பாசறைகள், அரசநிறுவனங்கள், பள்ளிகள், கூட்டுறவு அமைப்புக்கள், குமுதாய அமைப்புக்கள் போன்ற எல்லாப் பொது இடங்களிலும் இக்கொடி பறக்கவிடப்படும். இவ்விடங்களில் நிகழ்ச்சிகள் தொடங்குமுன்பும் இத்தேசியக்கொடி ஏற்றிவைக்கப்படும்.

உள்ளிடக்கொடி 3 x 5
அரசுத்தலைவர், அமைச்சர்கள், படைத்தலைவர்கள் போன்றோரின் பணிமனைகளிலும் மாநாட்டுக்கூடங்களிலும் நிறுத்தியிற் பொருத்தப்பட்ட தேசியக்கொடி வைக்கப்படலாம். பணிமனையின் உள்ளே நுழைவாயிலின் வலப்புறத்தில் வைக்கப்படவேண்டும்.

எழுச்சிக்கொடி 2 x 3
பொது இடங்கள் அனைத்திலும் எழுச்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக இக்கொடி பறக்கவிடப்படும்.

வீட்டுக்கொடி 2 x 3
தாயகப்பற்றுடைய தமிழீழக் குடியுரிமையாளர் எவரும் தமது வீட்டுக்கு முன்னாலோ வணிக வளாகங்கள், தொழிற்சாலைகள் போன்றவற்றிலோ இக்கொடியைப் பறக்கவிடலாம்.

அணிவகுப்புக்கொடி 2 x 3
அணிநடை மற்றும் ஊர்வலங்கள் போன்றவற்றில் இக்கொடி பயன்படுத்தப்படும்.

10. கொடிக்கம்பமும் கயிறும்

தமிழீழக் கொடிக் கம்பத்தின் முடி

கொடிக்கம்பங்கள் மேற்குறிக்கப்பட்ட அளவுகளில் வெள்ளிநிறத்தில் இருத்தல் வேண்டும.; கொடிக்கம்பத்தின் நுனியில் வெள்ளி நிறமுடையதும் இங்குக் காட்டப்பட்ட வடிவிலமைந்ததுமான முடி பொருத்தப்படவேண்டும். கொடிக்கயிறு வழுக்காமலிருப்பதற்காகக் கயிற்றைக் கட்டுமிடத்தில் தடை அமைக்கப்படல் வேண்டும். இத்தடை பீடத்திலிருந்து மூன்றாவது அடியில் இருத்தல் வேண்டும். கொடிக்கயிறு வெள்ளை நிறத்தில் இருத்தல்வேண்டும். கொடிக்கம்பம் பீடத்திலிருந்து 24 அடி உயரத்தில் இருக்கவேண்டும். பீடம் இல்லாத இடங்களில் நிலமட்டத்திலிருந்து 24 அடி உயரத்தில் இருக்கவேண்டும். கொடிக்கம்பம் 2 அங்குல விட்டமுடையதாக இருக்கவேண்டும்.

11. கொடிப்பீடம்

தமிழீழக் கொடிப் பீடம்

தமிழீழக் கொடிப் பீடம் 2

தமிழீழக் கொடிப் பீடக் கிடைப்படம்

கொடிப்பீடம் நிலமட்டத்திலிருந்து ஓர் அடி உயரங் கொண்டதாகவும் 2 அடி நீளம் 2 அடி அகலம் கொண்டதாகவும் இருக்கவேண்டும். பீடத்தின் முன்புறம் பீடத்தோடு இணைந்து 2 அடி நீண்டு நிலத்திலிருந்து அரை அடி உயரமுடையதாக இருக்கவேண்டும்.

12. கொடியேற்றும் முறை

தமிழீழக் கொடி ஏற்றம்

தேசியக்கொடியை ஏற்றும்போது கொடியேற்றப்படும் வளாகத்திலோ வீட்டிலோ இருக்கும் அனைவரும் (நோயாளர் நீங்கலாக) கொடியேற்றும் நிகழ்விற் பங்கேற்கவேண்டும். கொடிக்கம்பத்திற்கு இடது பக்கத்தில் நின்று கொடியையேற்றவேண்டும். கொடியை மிடுக்கோடும் சீரான வேகத்தோடும் ஏற்றவேண்டும். கூடுதலான வேகத்துடனோ மிக மெதுவாகவோ ஏற்றக்கூடாது. கொடியையேற்றுபவர் தானே கொடியையேற்றிக் கயிற்றைக் கொடிக்கம்பத்திற் கட்டவேண்டும். தேசியக்கொடியை ஏற்றும்போது கொடியை விரிப்பதற்கும் கொடி ஒழுங்காக இருக்கிறதா என்பதை உறுதிசெய்வதற்கும் கொடி நிலத்திற்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்வதற்கும் கொடியை ஏற்றுபவருக்கு ஒருவர் உதவவேண்டும். கொடியையேற்றுபவர் கொடியை ஏற்றியதும் ஓர் அடி பின்னகர்ந்து வணக்க நிலையில் நிற்கவேண்டும். கொடிவணக்கப் பண் முடிவடையும் வரை அனைவரும் வணக்க (ளுயடரவந) நிலையில் நிற்கவேண்டும்.

13. கொடியின்பார்வை

கொடியின் பார்வை
கொடியிலுள்ள புலியின்பார்வை கொடிக் கம்பத்திற்கு எதிர்ப்புறமாக இருத்தல் வேண்டும்.

14. தேசியக் கொடியை ஏற்றும் நேரமும் ஒளிபாய்ச்சுதலும்

கொடிக்கம்பத்தில் ஏற்றப்படும் தேசியக்கொடி நாள்தோறும் கதிரவன் எழுந்ததற்குப் பின்னர் ஏற்றப்பட்டு மறைவதற்கு முன்னர் இறக்கப்படவேண்டும்.

மங்கிய ஒளியிற் கொடியை ஏற்றுதல் கூடாது. எனவே காலை 6 மணிக்கு முன்பும் மாலை 6 மணிக்குப் பின்பும் கொடியை ஏற்றவேண்டுமெனிற் கொடிப் பீடத்திலிருந்து கொடிக்கம்பத்தின் உச்சிவரை போதுமான ஒளிபாய்ச்சப்படவேண்டும். கொடியேற்ற நிகழ்வு நடைபெறும் இடத்திலும் போதுமான வெளிச்சம் இருக்கவேண்டும்.

தேசியக்கொடியை முழுமையான வெளிச்சத்தின்கீழ் இருபத்துநான்கு மணிநேரமும் பறக்கவிடலாம்.

தேசியக்கொடி பொதுவாக மாலை 6 மணிக்கு முன்னர் முறைப்படி இறக்கப்படவேண்டும். கொடியேற்றித் தொடக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகள் மாலை 6 மணிக்குப் பின்னரும் தொடருமாயின் நிகழ்ச்சி முடிவுறும் வரை கொடிக்கு வெளிச்சம் பாய்ச்சப்படவேண்டும். இரவில் நிகழ்ச்சி முடிவுற்றதும் கொடியை அமைதியான முறையில் இறக்கலாம்.

கொடியேற்றித் தொடக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகள் நாட்கணக்கில் தொடருமாயின் அந்த நிகழ்ச்சிகள் முடிவுறும்வரை தேசியக்கொடி இரவும் தொடர்ச்சியாகப் பறக்கவிடப்படலாம். ஆனால் கொடிபறப்பது தெளிவாகத் தெரியக்கூடியவாறு போதிய வெளிச்சம் பாய்ச்சப்படவேண்டும். நிகழ்ச்சிகள் முடிவடைந்தபின் முறைப்படி தேசியக்கொடி இறக்கப்படவேண்டும்.

15. எமது தேசியக்கொடியுடன் வேறு நாடுகளின் தேசியக்கொடிகள்

தமிழீழக் கொடி வரிசை

(கொடிக்கம்பத்தின் முன்பக்கத் தோற்றம்)

தமிழீழத் தேசியக்கொடியுடன் வேறு நாடுகளின் தேசியக்கொடிகளைப் பறக்கவிடும்போது ஒரே அளவான கொடிக்கம்பங்களில் கொடிகளை ஏற்றவேண்டும். தமிழீழத் தேசியக்கொடியின் இடப்புறமாக ஏனைய நாடுகளின் தேசியக்கொடிகளை அந்தந்த நாடுகளின் அகரவரிசைப்படி பறக்கவிடவேண்டும். எமது தேசியக்கொடியும் ஏனைய தேசியக் கொடிகளும் இடைஞ்சலின்றிப் பறக்கக்கூடியவகையிலும் (ஒன்றில் ஒன்று முட்டாமல்) சமனான இடைவெளியிலும் கொடிக்கம்பங்கள் நடப்படவேண்டும். எமது தேசியக்கொடியை ஏற்றியபின்பே ஏனையவற்றை ஏற்றவேண்டும். ஏனையவற்றை இறக்கியபின்பே எமது கொடியை இறக்கவேண்டும்.

16. தேசியக்கொடியும் ஏனைய கொடிகளும்

எமது தேசியக் கொடியுடன் எமது முப்படைகள், காவற்றுறை, படையணிகள், உள்ளுராட்சி மன்றங்கள், திணைக்களங்கள், பள்ளிக்கூடங்கள், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள். விளையாட்டுக் கழகங்கள், குமுகாய அமைப்புக்கள் போன்றவற்றின் கொடிகளைப் பக்கவாட்டில் அடுத்தடுத்துள்ள கம்பங்களில் ஏற்றும்போது தேசியக்கொடியின் அளவைவிடச் சிறிய அளவிலான கொடிகளைத் தேசியக்கொடிக் கம்பத்தைவிட 4 உயரம் குறைவான கம்பங்களில் ஏற்றவேண்டும். அதாவது தமிழீழத் தேசியக்கொடி மற்றக் கொடிகளைவிட4 கூடுதலானஉயரத்தில் இருக்கவேண்டும்.

16.1 தேசியக்கொடிக்கு இடப்புறமாகச் சமனான இடைவெளியில் ஏனையகொடிகள் ஏற்றப்படலாம்.

இடதுபுற தமிழீழக் கொடி

(கொடிக்கம்பத்தின் முன்பக்கத் தோற்றம்)

16.2 தேசியக்கொடிக் கம்பத்திலிருந்து ஏழு அடிக்குப்பின்னால் தேசியக்கொடிக்கு இடப்பக்கத்திலும் வலப்பக்கத்திலும் தமிழீழத் தரைப்படை, கடற்படை, வான்படை ஆகிய முப்படைகளின் கொடிகளும் காவற்றுறையின் கொடியும் சமனான இடைவெளியிற் பறக்கவிடப்படலாம்.

தமிழீழக் கொடியும் படைக் கொடிகளும்

16.3 தேசியக் கொடிக்குப்பின்னால் 16. (2) இற்கமைவாக முப்படைகளதும் காவற்றுறையினதும் கொடிகளும் அவற்றுக்குப் பின்னாற் போதிய இடைவெளிவிட்டுப் படையணிகளின் கொடிகளும் பறக்கவிடப்படலாம்.

தமிழீழக் கொடியும் படை, மற்றும் படையணிக் கொடிகளும்

16.4 உள்ளுராட்சி மன்றங்கள், திணைக்களங்கள், பள்ளிகள், கூட்டுறவுச் சங்கங்கள், விளையாட்டுக் கழகங்கள், குமுகாயவமைப்புக்கள் போன்றவற்றின் கொடிகளும் தேவைக்கேற்ப பறக்கவிடப்படலாம். தேசியக் கொடியுடன் முப்படைகளதும் காவற்றுறையினதும் கொடிகள் பறக்கவிடப்படும் நிகழ்வுகளில் அவற்றுக்குப் பின்னாலேயே மேற்படிக் கொடிகள் பறக்கவிடப்பட வேண்டும். மேலே கூறப்பட்ட கொடிகளும் படையணிக் கொடிகளும் ஒரே நிரையிற் பறக்கவிடப்படலாம். உள்ளுராட்சி மன்றங்கள், திணைக்களங்கள் முதலியவற்றின் கொடிகள் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் திடலின் பின்புறமாக உட்பக்கத்திலும் பறக்கவிடப்படலாம்.

வட்டத்தினுள் தமிழீழக் கொடி
16.5 தேசியக்கொடியுடன் இங்குக் குறிக்கப்பட்ட ஏனைய கொடிகளைக் கூட்டமாகப் பறக்கவிடும்போது ஏனைய கொடிக்கம்பங்களைவிட உயரமான கொடிக்கம்பத்தில் எல்லாக்கொடிகளுக்கும் நடுவில் தேசியக்கொடியைப் பறக்கவிடவேண்டும்.

வட்டமாக தமிழீழக் கொடி

தேசியக்கொடி ஏற்றப்பட்ட பின்பே ஏனையவை ஏற்றப் படவேண்டும் ஏனையவற்றை இறக்கியபின்பே தேசியக் கொடியை இறக்கவேண்டும். அரைக்கம்பத்திற் கொடிகளைப் பறக்கவிடும்போது ஏனைய கொடிகளை அரைக் கம்பத்திற்குக் கொண்டுவந்தபின்பே தேசியக்கொடியை அரைக்கம்பத்திற்குக் கொண்டுவரவேண்டும்.

17. ஊர்வலங்களில் தேசியக்கொடியை எடுத்துச்செல்லுதல்

ஊர்வலத்தில் தமிழீழக் கொடி

ஊர்வலத்தில் தமிழீழக் கொடி

ஊர்வலங்களில் தேசியக்கொடியை வேறு கொடிகளுடன் எடுத்துச் செல்கையில் ஊர்வலத்தின் முன்னால் வலப்புறத்தில் எடுத்துச் செல்லவேண்டும். அல்லது நடுவரிசையில் மற்றைய கொடிகளுக்கு முன்னால் எடுத்துச்செல்லவேண்டும். வேறு எந்தக் கொடியை ஏந்திச் செல்பவரும் எமது தேசியக்கொடியை முந்திச் செல்லக்கூடாது. தேசியக்கொடியை நெஞ்சுக்கு நேராகவோ வலத்தோளிலோ ஏந்திச் செல்லவேண்டும்.

18. ஊர்திகளில் தேசியக்கொடியைப் பறக்கவிடுதல்

ஊர்தியில் தமிழீழக் கொடி

ஊர்தியின் முன்புறத்தில் உறுதியாகப் பொருத்தப்பெற்ற கம்பத்திற் பறக்கவிடவேண்டும். ஊர்தியின் தொளைமூடியின் (டீழநெவ) மேல் இரண்டடி உயரத்திற் கம்பம் இருத்தல்வேண்டும்.

உந்துருளியில் தமிழீழக் கொடி

உந்துருளிகள் மிதிவண்டிகள் ஆகியவற்றின் முன் வலப்புறத்தில் தேசியக்கொடியைப் பறக்கவிடலாம். உந்துருளிகள் மிதிவண்டிகள் ஆகியவற்றின் முன் வலப்புறத்தில் தேசியக்கொடியைப் பறக்கவிடலாம்.

19. மிசையத்தில் தேசியக்கொடியை வைத்தல்

மிசையத்தில் தமிழீழக் கொடி

அரசுத் தலைவர் மற்றும் முதன்மை மாந்தரின் மிசையங்களில் தேசியக்கொடியை வைக்கும்போது மிசையத்தின் வலப்புறத்தில் வைத்தல்வேண்டும். வேறு கொடிகளும் வைக்கப்படுமாயின் அவை இடப்புறத்தில் வைக்கப்படவேண்டும். தேசியக்கொடிக்கு முதன்மை வழங்கவேண்டும்.

20. ஈமப்பேழையின்மீது தேசியக்கொடியைப் போர்த்துதல

ஈமப்பேளையின் மீது தமிழீழக் கொடி

மாவீரர், காவற்றுறை மாவீரர், தேசியத்துணைப்படை மாவீரர் மற்றும் தேசக் காப்புப்பணியில் ஈடுபடும் வீரர், நாட்டுப்பற்றாளர் ஆகியோரின் உடல் வைக்கப்பட்ட ஈமப்பேழையின்மீது தேசியக் கொடியைப் போர்த்தும் போது புலியின் தலைக்குமேலுள்ள பகுதி பேழையின் தலைப்பகுதியில் இருக்குமாறு போர்த்த வேண்டும். அவ்வாறு போர்த்தப்பெற்ற தேசியக்கொடியைப் போர்த்தப் பெற்றவரின் அரத்த உறவினரிடம் பேணிப்பாதுகாக்கும் பொருட்டு வழங்கலாம். இறந்தவரின் தாயகப்பற்றை மதிப்பதற்காக அவரின் ஈமப்பேழைமீது போர்த்தப்பெற்ற தேசியக்கொடியைப் பறக்க விடலாம்.

21. துயர நிகழ்வின போது கொடியேற்றுதல்

துயர நிகழ்வின் போது தமிழீழக் கொடி

தேசியத் துயர நிகழ்வுகளின்போது கொடியேற்றுகையிற் கொடியைக் கம்பத்தின் உச்சிக்கு ஏற்றி, பின் அரைக் கம்பத்துக்கு இறக்கிக் கட்டவேண்டும். அரைக்கம்பத்தில் உள்ள கொடியை இறக்கும்போது முதலிற் கொடிக் கம்பத்தின் உச்சிக்கு ஏற்றி, பின் இறக்கவேண்டும். தேசத் தலைவரின்முறைப்படியான அறிவுறுத்தலுக்கு இணங்கவே தேசியக்கொடியை அரைக்கம்பத்திற் பறக்கவிடலாம். வேறெந்தவேளையிலும் அரைக்கம்பத்திற் பறக்கவிடக் கூடாது. தேசியக்கொடியை எத்தனை நாட்களுக்கு அரைக்கம்பத்திற் பறக்கவிடவேண்டுமென்பது தேசத்தலைவரின் அறிவுறுத்தலிற் குறிப்பிடப்படவேண்டும்.

கம்பத்தோடு நிலையாகப் பொருத்தப்பட்ட தேசியக் கொடியைத் தேசியத்துயர நிகழ்வுகளின்போது அரைக் கம்பத்திற்குக் கொண்டுவரமுடியாது. அவ்வேளையில் தேசியக் கொடிக் கம்பத்தில் 3ஒ2 அளவுள்ள கறுப்புக்கொடியை அரைக்கம்பத்திற் பொருத்திவிடலாம்.

22. கொடிகளைத் தொங்கவிடுதல்

தமிழீழக் கொடியைத் தொங்கவிடுதல்
உயரத்திற் கொடிகளைத் தொங்கவிடலாம். போக்குவரத்திலுள்ள எந்த ஊர்தியிலும் கொடி படாதவகையில் உயரமான கம்பங்களை இருமருங்கும் நிறுத்தி உறுதியான கயிற்றினை இணைத்துத் தொங்கவிடலாம். கொடி கட்டப்படும் கயிறு மிகவும் உறுதியானதாக இருக்கவேண்டும். கொடிக்கயிறு அறுந்து கொடி கீழே விழுவது தேசத்துக்கு இழுக்காகும். கொடியைக் கயிற்றில் இணைக்கும்போது புலியின் தலைக்கு மேலேயுள்ள பகுதி கயிற்றுடன் இணைக்கப்படவேண்டும். புலியின் பார்வை வலப்புறமாக இருக்கவேண்டும். அதாவது கொடிக்கு எதிரே நிற்பவரின் இடப்புறத்தைப் பார்த்தவாறு புலியின் பார்வை அமையவேண்டும். புலியின்பார்வை நிலத்தைப் பார்த்தவாறோ வானைப் பார்த்தவாறோ அமையக்கூடாது.

தமிழீழக் கொடியைத் கட்டிடத்துடன் தொங்கவிடுதல்
23. குறுக்குக் கம்பங்களிற் கொடியைப் பறக்கவிடுதல்

குறுக்குக் கம்பங்களில் தமிழீழக் கொடி

தமிழீழத் தேசியக் கொடியையும் வேறொரு தேசத்தின் தேசியக் கொடியையும் குறுக்குக் கம்பங்களிற் பறக்கவிடும்போது தமிழீழத் தேசியக்கொடி வலப்புறமாக இருக்கவேண்டும். அதாவது பார்வையாளருக்கு இடப்புறமாக இருக்கவேண்டும். மேலும் தமிழீழத் தேசியக் கொடியின் கம்பம் முன்னாலும் மற்றக்கொடியின் கம்பம் பின்னாலும் இருக்கவேண்டும்.

24. கட்டடங்களிற் கொடியைப் பறக்கவிடுதல்

கட்டிடத்தில் தமிழீழக் கொடி

சாளர அடிக்கட்டை, முகப்புமாடம் ஆகியவற்றிற் கிடையாகவோ கோணவடிவிலோ கொடியைப் பறக்கவிடும்போது கொடி, கம்பத்தின் உச்சியில் இருக்கவேண்டும். கிடையாகப் பறக்கவிடும்போது புலியின்பார்வை வலப்புறமாக இருக்கக்கூடிய வகையிற் புலியின் தலைக்கு மேலுள்ள பகுதியே கம்பத்துடன் இணைக்கப்படவேண்டும். கோணவடிவிற் பறக்கவிடும்போது அணிவகுப்புக் கொடியை இணைப்பதுபோன்று அதாவது எழுச்சிக் கொடியைக் கம்பத்தில் இணைப்பது போன்று இணைக்கவேண்டும்.

கட்டிடத்தில் தமிழீழக் கொடி

25. மேடைகளில் தேசியக்கொடி

மேடையில் தமிழீழக் கொடி

கூட்ட மேடைகளிற் பேச்சாளரின் தலைக்கு மேலாகப் பின்புறத்தட்டியில் தேசியக்கொடியைக் கட்டலாம். 9 அடி உயர நிறுத்தியிற் பொருத்தப்பெற்ற தேசியக்கொடியை மேடையின் வலப்புறத்திற் பேச்சாளருக்கு முன்னால் வைக்கலாம். ஏனைய கொடிகள் இடப்புறத்தில் வைக்கப்படலாம்.

மேடையில் தமிழீழக் கொடி

26. தேசியக்கொடியை இறக்குதல்

தேசியக்கொடி ஏற்றப்படுவதுபோன்றே இறக்கப்படுவதும் ஒழுங்குமுறையிலான சிறப்பு நிகழ்வாகவே இருக்கவேண்டும். கொடியை இறக்குபவரும் முதன்iயானவராக, தகுதியானவராக இருத்தல் வேண்டும். கொடியேற்றுபவர் நிகழ்ச்சியின் இறுதிவரை இருந்தால் அவரே கொடியை இறக்குதல் வேண்டும்.

தேசியக்கொடி இறக்கப்படும்போது நிலத்தில் விழாது கைக்கு எட்டக்கூடிய உயரத்தில் வைத்தே கைகளில் ஏந்தி எடுத்தல்வேண்டும்.

தேசியக்கொடி இறக்கப்படும் நிகழ்வின்போது எவரும் கையொலி எழுப்பக்கூடாது. அந்நிகழ்வு அமைதியாக நடைபெறவேண்டும்.

27. கொடி வணக்க நிகழ்வை ஒழுங்குசெய்பவர்களுக்கு

தேசியக்கொடியை ஏற்றுகின்ற நிகழ்வின்போது தவறுகள், தடங்கல்கள் ஏற்படாது இருப்பதற்கு நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முற்கூட்டியே தேசியக்கொடியைக் கம்பத்தில் ஏற்றி ஒத்திகை பார்த்தல் வேண்டும்.

தேசியக்கொடி தலைகீழாக அல்லாமல் நேராக இருக்கின்றதா?

தேசியக்கொடியிற் கயிறு கோர்ப்பதற்கான மடிப்பு புலியின் பார்வைக்கு எதிர்ப்புறமாகத் தைக்கப் பட்டிருக்கின்றதா?

கொடி கிழியாமல், மங்காமல் ஏற்றக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றதா?

நிகழ்வில் எற்றப்பட இருக்கும் வேறுநாடுகளின் தேசியக்கொடி தவிர்ந்த ஏனைய கொடிகள் தேசியக்கொடியைவிடச் சிறிதாக இருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டதா?

கொடியை ஏற்றுவதற்கான கயிறு கொடிக்கம்பத்தின் உயரத்தைவிட இருமடங்கிற்குக் குறையாமலும் உறுதியாகவும் இருக்கின்றதா?

தேசியக்கொடி ஏற்றப்படும் கொடிக்கம்பம் உறுதியாக நாட்டப்பட்டிருக்கின்றதா?

கொடிக்கம்பம் தேசியக்கொடி ஏற்றுவதற்கு வேண்டிய உயரத்தை, உறுதியை உடையதாக இருக்கின்றதா?

என்பவற்றையெல்லாம் முற்கூட்டியே உறுதிசெய்து கொண்டால் கொடியேற்ற நிகழ்வில் எவ்வகைத் தவறோ தடங்கலோ ஏற்படாது தவிர்க்கலாம்.

தேசியக்கொடியேற்ற நிகழ்வில் ஏற்படும் தவறுகள், தடங்கல்களுக்கு நிகழ்ச்சியை ஒழுங்கு செய்யும் பொறுப்பாளரே பொறுப்பாவார்.

28. தேசியக்கொடியை அகற்றுதல்

நீண்டகாலப் பயன்பாட்டின்போது நரைத்தல், இற்றுப்போதல் போன்றவற்றாற் பழுதடைந்து தேசத்தின் சின்னமாகப் பயன்படுத்த முடியாத நிலைக்குவரும் தேசியக்கொடிகளை அகற்றிவிடவேண்டும். வகுக்கப்பட்ட முறைக்கிணங்க அகற்றும் நிகழ்வு நடைபெறும்.

பயன்படுத்தமுடியாத கொடிகளைச் சேர்த்தல்

பழுதடைந்த கொடிகளை வட்டார அரசியற் செயலகங்களினு}டாக ஆறுமாதத்திற்கொரு முறை சேர்க்கவேண்டும். சேர்க்கப்பட்ட கொடிகள் முழுவதும் தலைமைச் செயலகத்தில் ஒப்படைக்கப்படவேண்டும்.

பழுதடைந்த கொடிகளை ஆய்வு செய்தல்

தலைமைச் செயலகச் செயலரோ அவரால் அமர்த்தப்பெறும் தகுதிவாய்ந்த ஒருவரோ குழுவோ சேர்க்கப்பட்ட கொடிகள் அனைத்தையும் அவை எதிர்காலத்திற் பயன்படுத்த முடியாதபடி பழுதடைந்துள்ளனவா என்பதை ஆராய்ந்து உறுதிப்படுத்தவேண்டும். பயன்படுத்தமுடியாதவையென உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கொடிகளுக்கு இறுதிச் சடங்கும் அகற்றுஞ் சடங்கும் ஒதுக்குப்புறமான வௌ;வேறு இடங்களில் மாலைநேரத்தில் இருள் சூழ்வதற்கு முன் நடைபெறவேண்டும்.

இறுதிச் சடங்கு

அகற்றப்படவிருக்கும் எல்லாக் கொடிகளையும் நிகராண்மைப்படுத்தும் ஒரு கொடியைத் தெரிவுசெய்து இந்நிகழ்விற் பயன்படுத்தவேண்டும். தற்போது பயன்படுத்தப்படும் கொடிக்காக ஒருவரும் நிலையாக ஓய்வு கொடுக்கப்படவிருக்கும் கொடிக்காக மற்றொருவருமாக செங்காவலர் (சிவப்புநிறப் பரேத் தொப்பி அணிந்திருக்கவேண்டும்) இருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். மொத்தமாக எழுவருக்குக் குறையாதோர் இந்நிகழ்விற் கலந்துகொள்ளவேண்டும்.

பகல் முழுவதும் பறந்துகொண்டிருக்கும் கொடிக்குப் பொதுவான சடங்கு முறைகளுக்கிணங்கப் பொழுது கருகுவதற்குமுன் ஓய்வு கொடுக்கப்படும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செங்காவலரில் ஒருவர் இப்பணியைச் செய்வார்.

இறுதிமதிப்புப் பெறவிருக்கும் கொடியைக் கையாள்;வதற்காகத் தெரிவுசெய்யப்பெற்ற செங்காவலர் முன்னுக்குச் சென்று நடுவே நிற்பார். இறுதிமதிப்புச் செலுத்தப்பெற்று அகற்றப்படுவதற்காகத் தெரிவுசெய்யப்பெற்ற கொடியைத் தலைவர் செங்காலவரிடம் கையளிப்பார். பின்னர் கொடியை ஏற்றுமாறு கட்டளையிடுவார். வழமையாகக் கடைப்பிடிக்கப்படும் சடங்குகளுடன் கொடியேற்றப்பட்டுக் கொடிக்கம்பத்தின் உச்சியைக் கொடி அடைந்ததும் தலைவர் பின்வருமாறு உரையாற்றுவார்:-

இந்தக்; கொடி எமது தாயகத்திற்காக நீண்டகாலம் நன்கு பணியாற்றியுள்ளது. எதிர்காலத்தில் எமது தேசத்தை நிகராண்மைப்படுத்த முடியாத அளவுக்குப் பழுதடைந்துவிட்டது. பணியிலிருந்து முழுமையான ஓய்வு கொடுப்பதற்காக இன்று தெரிவுசெய்யப்பட்டிருக்கும் எல்லாக் கொடிகளையும் இக்கொடி நிகராண்மைப்படுத்துகிறது. இக்கொடியை வணங்குவதன் மூலம் எல்லாக் கொடிகளுக்கும் மதிப்பளிக்கிறோம்”

உரையின்பின் தலைவர், உறுப்பினர் அனைவரையும் கவனநிலைக்கு (யுவவநவெழைn) அழைப்பார்; வணக்கஞ் (ளுயடரவந) செய்யும்படி பணிப்பார்; உறுதிமொழியை முன்மொழிவார். கொடிக்கு ஓய்வளிக்குமாறு கட்டளையிடுவார். செங்காவலர் மெதுவாகவும் சடங்கு முறைகளுக்கமைவாகவும் கொடியை இறக்குவார். பின்னர் உரிய மதிப்புடன் வழக்கம்போல முக்கோணமாக மடித்துத் தலைவரிடம் வழங்குவார். குழு கலைக்கப்படுவதுடன் இறுதிமதிப்புச் சடங்கு முடிவுறும்.

எரியூட்டும் சடங்கு

ஒதுக்குப்புறமான வேறோரிடத்தில் எரியூட்டுஞ் சடங்கு நடைபெறும். கொடிகளை எச்சமெதுவுமின்றி முழுமையாக எரிக்கக்கூடிய வகையில் தீ மூட்டப்படும். முக்கோணமாக மடிக்கப்பட்டிருக்குங் கொடி, சடங்கு தொடங்குமுன் ஈமப்பேழையின் சாயலையுடைய செவ்வகமாக மடிக்கப்படும். எல்லோரும் நெருப்பைச் சூழ்ந்து நிற்பர். தலைவர் எல்லாரையும் கவனநிலைக்கு (யுவவநவெழைn) அழைப்பார். செங்காவலர் முன்னே வந்து கொடியைத் தீயிலிடுவார். எல்லோரும் விரைந்து வணக்கஞ் (ளுயடரவந) செலுத்துவர். வணக்கஞ் செலுத்தியபின் அனைவரும் கவனநிலைக்கு வருவர். தேசியப்பண் இசைத்தல், உறுதிமொழி உரைத்தல், கொடியின் மேன்மையை உரைத்தல் போன்றவற்றைத் தலைவர் நிகழ்த்துவார்.

கொடி எரிந்ததும் குழுத்தலைவரையும் செங்காவலரையுந் தவிர ஏனையோர் கலைந்து ஒரே வரிசையில் அமைதியாகச் செல்வர். தலைவரும் செங்காவலரும் அங்கேயே நின்று கொடி முற்றுமுழுதாக எரிந்துவிட்டதென்பதை உறுதி செய்வர். ஏனைய கொடிகளையுந் தீயிலிடுவர். எல்லாக் கொடிகளும் முழுமையாக எரிந்தபின் நெருப்பு அணைக்கப்படும். சாம்பர் முழுவதும் கவனமாகப் புதைக்கப்படுவதுடன் நிகழ்ச்சி முடிவடையும்.

மூலம்:

தேசியக் கொடி

இலங்கையின் புனரமைப்பு அபிவிருத்தி மீதான டோக்கியோப் பிரகடனம் (2003 யூன் 10)

Filed under: LTTE,Politics,Sri Lanka,War of Tamil Eelam — CAPitalZ @ 3:41 முப


In Englishமாநாடு பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம்

1. 51 நாடுகள் மற்றும் 22 சர்வதேச ஸ்தாபனங்களின் அமைச்சர்கள், பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்ட இலங்கையின் புனரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி மீதான மாநாடு டோக்கியோவில் ய10ன் மாதம் 9ஆம் 10ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்றது. பங்குபற்றிய நாடுகள் மற்றும் சர்வதேச ஸ்தாபனங்களின் பட்டியல் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. யப்பானியப் பிரதம மந்திரி திரு. ஜூனிசீரோ கொயிஸ_மி, இலங்கைப் பிரதம மந்திரி திரு. ரணில் விக்கிரமசிங்கா ஆகியயோர் ஆரம்ப உரைகளை இங்கு நிகழ்த்தினர். யப்பானிய அரசின் பிரதிநிதி திரு. யசூசி அகாசி அங்குரார்ப்பணக் கூட்டத்துக்குத் தலைமை தாங்கினார்.

2. இம்மாநாட்டின் இணைத் தலைவர்களாக யப்பான், நோர்வே, ஐக்கிய அமெரிக்கக் குடியரசு மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் (தலைமைப்பீடமும் ஆணைக்குழுவும்) செயற்பட்டன. இணைத் தலைமைப் பீடங்களின் பிரிதிநிதிகளான யப்பானிய வெளிவிவகார அமைச்சர் செல்வி யோரிக்கோ கவகூச்சி; நோர்வே வெளிநாட்டமைச்சின் ராஜாங்க காரியதரிசி திரு. ஓலாவ் கஜஒ- எர்வென், ஐக்கிய அமெரிக்கக் குடியரசின் பிரதி ராஜாங்க காரியதரிசி திரு. ரிச்சர்ட் ஆர்மிடேஜ், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் தலைமைப்பீடத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய திரு.ஐயோனிஸ் தியோபனாபொலஸ், ஐரோப்பிய ஆணைக்குழுவின் பிரதிநிதி திரு. பேர்னார்ட் செப்டர் ஆகியோர் ஆரம்பக் கூட்டத் தொடரின் போது அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தனர். ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் தலைவர் திரு.தடாஓ சினோவும் இக்கூட்டத்தின் போது உரை நிகழ்த்தியதோடு அதனைத் தொடர்ந்து உலக வங்கித் தலைவர் திரு. ஜேம்ஸ் வுல்பென்சொனின் விடியோ செய்தியொன்று ஒளிபரப்பப்பட்டது.

3. செயற்பாட்டுக் கூட்டத்தின் போது, இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுனர், திரு. ஏ.எஸ். ஜயவர்த்தனா இலங்கையின் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் வாய்ப்புக்கள் பற்றிய அறிக்கையினைச் சமர்ப்பித்தார். இலங்கையின் சர்வாங்கப் பொருளாதாரச் செயற்பாடு மற்றும் புனரமைப்பு அபிவிருத்திக்கான நிகழ்ச்சி நிரல் பற்றிய அறிக்கையினை சர்வதேச நாணய நிதியமும் உலக வங்கியும் இணைந்து சமர்ப்பித்தன. இலங்கை அரசு மற்றும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் (எல்ரீரீஈ) ஆகிவற்றுடன் விரிவாகக் கலந்தாலோசித்து உலக வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்பினால் தயாரிக்கப்பட்ட வடக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆகியவற்றுக்கான தேவைகள் மதிப்பீடு ஒன்றினை ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அமைப்பும் மீள்பரிசீலனை செய்தன. இச்செயற்பாட்டின் போது சிவில் சமூக அமைப்புக்களின் கருத்துக்களும் பெறப்பட்டன.

4. முழுமையான கூட்டத்தொடரில் கலந்து கொண்ட நாடுகள் சர்வதேச ஸ்தாபனங்கள் என்பன இலங்கைக்குப் பொருளாதார உதவியை வழங்குவதற்கான தம் எண்ணத்தை எடுத்துக்காட்டும் விதத்திலான அறிக்கைகளைச் சமர்ப்பித்தன. நாட்டின் அபிவிருத்தி நோக்கங்களுக்கான சிவில் சமூக அமைப்புக்கள் மற்றும் தனியார்; முயற்சிகளின் பங்களிப்புக்கள் பற்றிய சமர்ப்பனங்கள் அங்கு முன்வைக்கப்பட்டன.

இலங்கைச் சமாதானச் செயற்பாட்டின் வரலாறு

5. கடந்த இரு தசாப்தங்களாக நடைபெற்று வந்த ஆயுதந்தாங்கிய மோதல் 65,000க்கும் மேற்பட்ட உயிர்களைப் பலிகொண்டுள்ளதோடு 800,000 க்கும் அதிகமானோரை நாட்டினுள்ளே இடம் பெயரச் செய்து வடக்கிலும் கிழக்கிலும் அதிக எண்ணிக்கையிலான அகதிகளையும் தோற்றுவித்துள்ளது. இலங்கை சனாதிபதி திருமதி சந்திரிக்கா பண்டாரநாயக்கா குமாரதுங்கவும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைவர் திரு. வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரனும் சமாதானப் பேச்சுவாத்தைகளுக்கான பாரபட்சமற்ற நடுவராகச் செயற்படுமாறு நோர்வைக்கு விடுத்த அழைப்பைத் தொடர்ந்து தற்போதைய சமாதானச் செயற்பாடு 2000 இல் ஆரம்பமாகியது. நோர்வையின் அனுசரணையுடன் இலங்கை அரசும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளும் பரஸ்பர யுத்த நிறுத்த ஒப்பந்தத்தினை 2002 பெப்ரவரி மாதம் 23 ஆம் தேதி ஏற்படுத்திக் கொண்டனர். 2002 செப்டம்பர் தொடக்கம் இரு கட்சிகளுக்குமிடையே ஆறு கூட்டத் தொடர்கள் நடைபெற்றுள்ளதோடு அவற்றின் போது கணிசமான அளவு முன்னேற்றமும் காணப்பட்டது. 2002 நவம்பர் 25 ஆம் தேதி ஒஸ்லோவில் கூடிய பங்காளி நாடுகளும் சர்வதேச ஸ்தாபனங்களும் சமாதானச் செயற்பாட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்குமுகமாக உடனடி மனிதாபிமான உதவிகளை வழங்க உறுதி அளித்தன. டோக்கியோவுக்கு முன்கூட்டி வாசிங்டனில் 2003 ஏப்பிரலில் ஐக்கிய அமெரிக்கக் கூடியரசின் ராஜாங்க அமைச்சரின் தலைமையின் கீழ் கருத்தரங்கொன்று நடாத்தப்பட்டது. டோக்கியோ மாநாட்டுக்கான அரசியல் உத்வேகத்தைத் தூண்டுவதே அதன் நோக்காக இருந்தது.

மாநாட்டின் நோக்கங்கள்

6. இலங்கையின் புனரமைப்புக்கும் அபிவிருத்திக்கும் உறுதியான ஒன்றிணைந்த பொறுப்பை வெளிப்படுத்தும் சந்தர்ப்பத்தைச் சர்வதேச சமூகத்துக்கு வழங்குதையும் சமாதானச் செயற்பாட்டில் மேலும் முன்னேற்றத்தைக் காண்பதற்காக தம் முயற்சிகளைப் பன்மடங்காக அதிகரிக்கச் சம்பந்தப்பட்ட கட்சிகளை ஊக்குவிப்பதையும் இம்மாநாடு நோக்கங்களாகக் கொண்டிருந்தது. சமாதானச் செயற்பாட்டில் சம்பந்தப்பட்ட கட்சிகளுள் ஒரு கட்சியினர் மாத்திரமே இம்மாநாட்டில் சமுகமளித்திருந்த வேளையிலும், வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் செயலாக்கமுள்ள புனரமைப்பையும் அபிவிருத்தியையும் உறுதிப்படுத்துவதற்குத் தேவையான பரிபாலன அமைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட கட்சியினருக்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கான தம் உறுதிப்பாட்டை நிரூபிப்பதற்கானதொரு சந்தர்ப்பமாக இதனைச் சர்வதேச சமூகம் பயன்படுத்திக் கொண்டது. இப்பிரதேசங்களைப் பயனுறு விதத்தில் மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கு இலங்கை அரசும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளும் பங்காளிகளாகச் செயற்பட வேண்டியுள்ளது. ஏனைய சகல சமூகங்களினதும் நலன்களைப் பேணிப் பாதுகாப்பதற்கான விதிகளும் இச்சட்டகத்தினுள் உள்ளடக்கப் பட வேண்டும்.

7. நாடு எதிர்நோக்கும் பொருளாதாரச் சவால்களை இம்மாநாடு கவனத்துக்கெடுத்துக் கொள்வதோடு அவை தொடர்பாக இலங்கையை சீரான மற்றும் நியாயமான அடிப்படையில் அபிவிருத்தி செய்ய விளையும் ப10ரண நடவடிக்கைத் திட்டமான இலங்கையை மீளப் பெறும் முயற்சியையும் அது ஆமோதிக்கிறது.

8. டோக்கியோ மாநாட்டில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் கலந்து கொள்ளாததையிட்டு அதில் பங்குபற்றியோர் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.; சமாதானச் செயற்பாட்டை தொடர்வதற்கான அதன் தீர்மானத்தை மீள உறுதிப்படுத்தி இலங்கையின் புனரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தியில் கவனஞ் செலுத்த இம்மாநாடு இலங்கை அரசுக்கு சந்தர்ப்பமொன்றை வழங்குகிறது.

சமாதானச் செயற்பாட்டின் சித்தியில் இம்மாநாட்டின் முக்கியத்தும்

9. இலங்கையில் பேச்சுவார்த்தைகளினூடாகப் பெறப்படும் தீர்வு ஆயுதந்தாங்கிய மோதலொன்றைச் சமாதானமான முறையில் தீர்ப்பது என்ற வகையில் முக்கியமானதொரு சம்பவமாக இருக்கும் என பங்குபற்றியவர்கள் கருதுகின்றனர். ஐக்கிய இலங்கையினுள் சம~;டி அமைப்பொன்றின் அடிப்படையிலான நிரந்தர மற்றும் பேச்சு வார்த்தைகளினூடாகப் பெறப்படும் சமாதானத்தை அடைவதற்காக இரு கட்சியினரும் கொண்டிருக்கும் உறுதிக்காக அவர்களை இம்மாநாடு மெச்சுகிறது. மேலும், சமாதானத்தினூடாகப் பெறப்படும் இலாபங்களை நுகரக்கூடிய விதத்தில் இலங்கையில் வாழும் சகல மக்களுக்கும் அவற்றை வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்தையும் இம்மாநாடு வலியுறுத்துகிறது.

சீரான மனிதாபிமான மற்றும் பொருளாதார உதவி

10. வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் மோதலினால் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசங்களை மீளக் கட்டியெழுப்புவதற்கான அவசர மனிதாபிமான உதவி அத்துடன் மத்திய கால நீண்ட கால உதவியுடன் முழு நாட்டையும் அபிவிருத்தி செய்வதற்கான உதவி ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை இம்மாநாடு கருத்திற்கொண்டுள்ளது. உதவி வழங்கும் போது நுண்மையான இன மற்றும் பிரதேச சமபாட்டினை முழுமையாகக் கவனத்துக்கெடுத்துக் கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தையும் இம்மாநாடு வலியுறுத்துகிறது. மோதலினால் தாக்கமடைந்துள்ள பிரதேசங்களின் தேவைகளை இனங்காண்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட வடக்கு மற்றும் கிழக்கின் தேவைகள் மதிப்பீட்டினை இம்மாநாடு வரவேற்கிறது. இம்மாநாட்டுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இலங்கையை மீளப் பெறுதல், வடக்கு மற்றும் கிழக்குக்கான தேவைகள் மதிப்பீடு, வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பிரதேசங்களை அடுத்துள்ள மோதலுடன் தொடர்புபட்ட மாவாட்டங்களுக்கான தேவைகள் மதிப்பீடு ஆகியன தொடர்பான மூலவள ஆவணங்கள் மற்றும் தேவைகள் மதிப்பீடு அத்துடன் இலங்கையை மீளப் பெறுதல் ஆகியவற்றை இணைக்கும் இணைப்பு ஆவணம் என்பனவற்றின் அடிப்படையில் இலங்கைக்கு உதவி வழங்க உதவி வழங்கும் சமூகம் அதன் விருப்பத்தைத் தெரிவிக்கிறது.

உதவி வழங்குவோர் தெரிவித்துள்ள ஆதரவு

11. 2003 முதல் 2006 வரையிலான 4ஆண்டு காலப்பகுதியில் 4.5 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கு அதிகமான மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட திரண்ட தொகையொன்றினை நாடு முழுவதற்குமான உதவியாக வழங்குவதற்குத் தம்முடைய விருப்பத்தை பங்குபற்றிய உதவி வழங்கும் நாடுகளும் சர்வதேச ஸ்தாபனங்களும் குறித்துரைத்துள்ளன. மேலும், சில நாடுகளும் சர்வதேச ஸ்தாபனங்களும் தொழில்நுட்ப உதவியையும் வழங்க முன்வந்துள்ளன அத்துடன், ஏனையோர் சமாதானச் செயற்பாடு வெற்றியடையும் என்ற ஊகத்தின பேரில் அவர்களின் உறுதிப்பாடுகளை குறிப்பிட்டனர்.

12. பல நாடுகளும் சர்வதேச ஸ்தாபனங்குளம் தமது உதவியின் கணிசமான அளவினை வடக்கு மற்றும் கிழக்குக்கென குறிப்பிட்டுள்ளனர். சமாதானச் செயற்பாட்டின் திருப்திகரமான முன்னேற்றத்தைப் பொறுத்தே அத்தகைய உதவி வழங்கப்படும் என அவர்களுள் பலர் குறிப்பிட்டுள்ளதோடு, அத்தகைய முன்னேற்றத்தைக் கவனத்திற்கொண்டு மேலதிக உறுதிப்பாடுகளை ஆராயாத் தயாராக இருப்பதாக ஏனையோர் குறிப்பிட்டனர்.

வடக்கிற்கு மற்றும் கிழக்கிற்கு உதவியை அனுப்பும் வழிகள்

13. மனிதாபிமான நிவாரணத்துக்கு ஆதரவு வழங்கவும் மனித உரிமைகளின் பாதுகாக்கவும் சர்வதேசச் சமூகம் உறுதிப10ண்டுள்ளது. அத்துடன். அது வடக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆகியவற்றின் புனரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்கான புதுமையானதொரு பரிபாலன அமைப்பு மீதான இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் சம்பந்தப்பட்ட கட்சியினரை ஊக்குவிப்பதற்காக இச்சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்கிறது. இத்தேவைக்காக இக்கட்சிகளுடன் ஒத்துழைப்பதற்கான அதன் ஈடுபாட்டையும் சர்வதேச சமூகம் வலியுறுத்துகிறது. இவ்வமைப்பு இலங்கையில் மீளிணக்கப்பாட்டுச் செயற்பாட்டுக்கான பங்களிப்பையும் சுயமாகவே வழங்கும். உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச அரச சார்பற்ற ஸ்தாபனங்களின் ஒத்துழைப்புடன் இருதரப்பு மற்றும் பலதரப்பு வழிகள் மூலம் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் ஏற்கனவே சில மனிதாபிமான உதவிக் கருத்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை திருப்தியுடன் இம்மாநாடு இனங்கண்டுள்ளது. வடக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆகியவற்றுக்கு உதவியை வழங்குவதற்கான பிரதான மார்க்கமாக உலக வங்கியினால் நிருவகிக்கப்படவுள்ள வட-கிழக்கு புனரமைப்பு நிதியம் (Nநுசுகு) அமைக்கப்பட்டதையும் இம்மாநாடு வரவேற்கிறது. உதவி வழங்கும் சமூகத்திடமிருந்து உதவியைப் பெற்றுக் கொள்வதில் இலங்கை அரசும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளும் வளைந்து கொடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இம்மாநாடு அழுத்தமாக எடுத்துரைக்கிறது. இவ்வுதவியினால் ஆதரவு வழங்கப்பட்ட கருத்திட்டங்களைப் பொறுப்புடன், வெளிப்படையாக, வேகமாகவும் வினைத் திறனுடனும் அமுலாக்கப்படுவதை உறுதி செய்து நல்லாட்சி முறையை மேம்படுத்தும் ஆளுமையைக் கட்டியெழுப்புவதற்காக உதவி வழங்குவதற்கான விருப்பத்தையும் உதவி வழங்கும் சமூகம் வெளிப்படுத்துகிறது.

உறுதியான மற்றும் வளர்ச்சி சார்ந்த பாரிய பொருளாதாரக் கொள்கை

14. இலங்கையை மீளப்பெறல் திட்டத்தின் கீழ் முன்வைக்கப்பட்ட உறுதியான பாரிய பொருளாதாரக் கொள்கையை இலங்கை அரசு அமுல் செய்வதன் முக்கியத்துவம் பற்றி இம்மாநாடு கவனம் செலுத்துகிறது. அத்துடன், வறுமையைக் குறைப்பதை நோக்காகக் கொண்ட பொருளாதாரக் கொள்கைகளை மேற்கொள்வதன் அவசியத்தையும் இம்மாநாடு வலியுறுத்துகிறது. பொருளாதார வளர்ச்சி, தொழில் உற்பத்தி அத்தோடு தனியார் முயற்சியினை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றில் நிலைதகவுள்ள அபிவிருத்தி தங்கியுள்ளது.

சமாதானச் செயற்பாட்டின் முன்னேற்றம்

15. கடந்த கால சமாதானப் பேச்சுத் தொடர்களின் போது கணிசமான அளவு முன்னேற்றம் காணப்பட்டதென்பதை இம்மாநாடு கவனத்துக்கெடுத்துள்ளது. ஒஸ்லோ பிரகடனத்தில் பிரதிபலிக்கும் கோட்பாடுகளின் மேல் நிறுவப்பட்ட சமாதானச் செயற்பாட்டை மேலும் மேம்படுத்துவதற்காக தம்மாலான சகல முயற்சிகளையும் இரு கட்சியினரும் மேற்கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தை இலங்கை அரசுக்கும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கும் உதவி வழங்குவோர் நினைவ10ட்டுகின்றனர். மோதலினால் தாக்கமடைந்த வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பிரதேசங்களில் வாழும் மக்களுக்கு ஆதரவு வழங்குவதின் அவசரத் தேவையை உதவி வழங்குவோர் இனங்கண்டுள்ளதோடு இத்தேவைக்கான ஒதுக்கீடுகளைச் செய்யவும் முன்வந்துள்ளனர். வடக்கு மற்றும் கிழக்கைப் பொறுத்தவரையில், சகல சமூகங்களினதும் நலன்களைப் பேண போதியளவு பாதுகாப்புடன் முன்னுரிமைத் தெரிவு மற்றும் கருத்திட்ட அமுலாக்கம் ஆகியவை அரசு அத்துடன் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் இணைந்த செயற்பாடாகவிருக்கும். வடக்கு மற்றும் கிழக்கின் புனரமைப்பு அத்துடன் அபிவிருத்திக்காக உதவி வழங்குவோர் சமூகத்தினால் உறுதியளிக்கப்பட்ட உதவியினை குறிப்பாக அத்தேவைக்காக பிரயோகிக்கப்படுவதை அரசாங்கம் உறுதிப்படுத்தும் என இம்மாநாடு எதிர்பார்க்கிறது.

16. நிரந்தரமானதும் நியாயமானதுமானதொரு அரசியல் தீர்வை வேகமாக அணுகுமாறு இக்கட்சியினரை இம்மாநாடு தூண்டுகிறது. அத்தகையதொரு தீர்வானது மனித உரிமைகள், ஜனநாயகம் மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சிக்கான கோட்பாடுகள் ஆகிவற்றை மதிக்கும் அடிப்படையில் இருத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பாக, ஹகோனேயில் நடைபெற்ற ஆறாவது சமானதாப் பேச்சுத் தொடரின் போது கலந்துரையாடிய பிரகாரம் மனித உரிமைகள் பிரகடனம் மீதான துரித இணக்கப்பாட்டை இக்கட்சியினர் காண்பர் என இம்மாநாடு எதிர்பார்க்கிறது.

17. பேச்சுவார்த்தைகளினூடான சமாதானச் செயற்பாட்டில் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்குள்ள ஈடுபாட்டை இம்மாநாடு வரவேற்பதோடு இயன்றவரை அவசரமாகப் பேச்சு வார்த்தைகளை மீண்டும் தொடருமாறு தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளை அது ஆர்வமூட்டுகிறது. மோதலினால் பாதிப்படைந்த வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பிரதேசங்களில் உள்ள மக்களுக்கு உடனடியாக சமாதானத்தின் பிரதிபலன்களை அனுபவிக்கும் வாய்ப்புக் கிட்ட வேண்டும். மோதலினால் பாதிப்படைந்த வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பிரதேசங்களின் புனரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்திக்காக சர்வதேச உதவிக்கான ஏற்பாடுகளுக்கு இயைவாகச் சமாதானச் செயற்பாட்டை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு இலங்கை அரசு மற்றும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தெளிவான ஈடுபாடு அவசியமாகும்.

உதவி வழங்குவோரின் ஆதரவு மற்றும் சமாதானச் செயற்பாட்டின் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இணக்கப்பாடு

18. ஒஸ்லோவில் கட்சியினரால் இணக்கம் காணப்பட்ட நோக்கங்களை அடைவதற்காகச் சமாதானச் செயற்பாட்டில் எய்தப்பெறும் கணிசமான மற்றும் சமாந்தரமான முன்னேற்றத்துக்கும் உதவி வழங்குவோர் சமூகத்தினால் வழங்கப்படும் உதவிக்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு இருத்தல் வேண்டும். நடைமுறை தொடரும் போது புனரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி அம்சங்களை முகாமைப்படுத்துவதற்கான தற்காலிக பரிபாலான அமைப்பொன்றைப் பற்றிக் கால தாமதமின்றிப் பேச்சுவார்த்தை நடாத்துமாறு இம்மாநாடு இலங்கை அரசையும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளையும் உற்சாகமூட்டுகிறது. இரு தரப்பினரும் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய இறுதித் தீர்வை அடைதவதற்கான தெளிவான கட்டங்களைக் கொண்ட பாதை விளக்கமொன்றை அவசரமாக அபிவிருத்தி செய்வது இச்செயற்பாட்டுக்கு இன்றியமையாததாகும். இதனைக் கருத்திற்கொண்டு, பின்வருவனவற்றை உள்ளிட்டு குறிப்பாக நோக்கங்கள் மற்றும் விசேடக் கட்டங்கள் தொடர்பில் சமாதானச் செயற்பாட்டின் முன்னேற்றத்தை உண்ணிப்பாகக் கண்காணிப்பதற்கு சர்வதேச சமூகம் நாடுகிறது:

அ. இரு கட்சியினரும் யுத்த நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை முழுமையாக அனுசரித்து நடத்தல்.

ஆ. வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தொடர்பான பயனுறு வழங்கல் வழிமுறை.

இ. தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற சமானதாப் பேச்சுக்களின் நாலாம் தொடரின் பிரகடனத்தில் தீர்மானித்தபடி முஸ்லிம் தூதுக்குழுவொன்று கலந்துகொள்ளல்.

ஈ. ஒஸ்லோ பிரகடனத்தின் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் இறுதியான அரசியல் தீர்வொன்றை நோக்கி சமாந்தரமாக முன்னேறுதல்.

உ. ஆயுதந்தாங்கிய மோதலினால் இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்கான தீர்வுகள்.

ஊ. சகல மக்களினதும் மனித உரிமைகளைச் செயலாக்கத்துடன் மேம்படுத்திப் பாதுகாத்தல்.

எ. அரசியல் மன்றங்களிலும் ஏனைய தீர்மானமெடுக்கும் மட்டங்களிலும் பெண்களின் சமத்துவமான பிரதிநிதித்துவத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் சமாதானத்தைக் கட்டியெழுப்பல், மோதலை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் புனரமைப்புச் செயற்பாடு ஆகியவற்றில்; பாலியல் சமத்துவத்தையும் சமநிலையையும் பயனுறுவிதத்தில் உட்புகுத்தல்.

ஏ. யுனிசெவ் ஆதரவுடனான செயற் திட்டத்துக்கிணங்க வயது குறைந்தவர்களை அணிசேர்த்தலை நிறுத்தி மற்றும் வயது குறைந்தவர்களை விடுவித்து அவர்கள் புனர்வாழ்வுக்கும் சமூகத்துடன் மீள இணைப்பதற்குமான செயற்றிரனுள்ள நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.

ஒ. ஆயுதந்தாங்கிய மோதலினால் அங்கவீனமுற்று அல்லது மனோதத்துவ ரீதியாகப் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு மற்றும் கிழக்கிலுள்ள முன்னைய போராளிகள் அத்துடன் பொது மக்களுக்குப் புனர்வாழ்வளித்தல்.

ஓ. அரசியல் தீர்வொன்றை எய்துவது தொடர்பாக தோதான தருணத்தில் கட்ட அடிப்படையிலான, சீரான மற்றும் பரிசோதனைக்குட்படுத்தப்படக் கூடிய தணிப்பு நடவடிக்கைகள், இராணுவ சூன்ய நிலை அத்துடன் சகஜநிலைச் செயற்பாடு ஆகியவை மீது இலங்கை அரசும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளும் இணக்கப்பாட்டை ஏற்படுத்திக் கொள்ளல்.

சிவில் சமூக அமைப்புக்கள் மற்றும் தனியார் முயற்சிகளினால் கிட்டும் உட்பாய்ச்சல்கள்.

19. 2003 ஏப்பிரல் 26-27 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற்ற சிவில் சமூக மற்றும் 2003 ய10ன் 8ஆம் தேதி டோக்கியோவில் நடைபெற்ற கூட்டங்களினால் கிடைக்கப் பெற்ற உட்பாய்ச்சல்களை இம்மாநாடு வரவேற்கிறது. இக்கட்சியினர் மேற்கொண்டுள்ள சவால்கள் அடங்கிய பொறுப்பில் வெற்றி அடைவதற்காக சிவில் அமைப்புக்களின் உத்வேகமும் தொடர்ச்சியான ஈடுபாடும் அவசியம் என இம்மாநாடு கருதுகிறது. தனியார் முயற்சியின் துடிப்புள்ள ஈடுபாடு இம்மாநாட்டுக்கு உற்சாகமூட்டுவதாயிருக்கிறது. கல்விமான்கள் சமூகம், தொழிற் சங்கங்கள், உயர்தொழில்சார் குழுக்கள் மற்றும் ஏனையோரின் பங்களிப்பையும் இம்மாநாடு மெச்சுகிறது.

கண்காணித்தல் மற்றும் மீளாய்வு

20. உதவி வழங்குவோர் வழங்கும் ஆதரவு மற்றும் சமாதானச் செயற்பாட்டின் முன்னேற்றம் ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இணைப்பின் காரணமாக, சமாதானச் செயற்பாட்டின் முன்னேற்றத்தை சர்வதேச சமூகம் கண்காணித்து மீளாய்வு செய்யும். தமது உதவித் திட்டங்களைச் செயற்படுத்துவதில் இக்காலவரைக்குட்பட்ட மீளாய்வுகளின் பெறுபேறுகளை கவனமாக ஆராய உதவி வழங்கும் சமூகம் நாடுகிறது. நோர்வேயின் நடுவர் நிலையை முழுமையாக மதித்து, ஐக்கிய அமெரிக்கக் குடியரசு மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியம் ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்புடன், இத்தேவைக்கான வழிமுறைகளை இயன்றவரை அவசரமாக ஏற்படுத்துவதற்குத் தேவைப்படும் உசாத்துணை நடவடிக்கைகளை யப்பான மேற்கொள்ளும்.

பின்தொடர் நடவடிக்கை

21. உபசரிப்பு நாடென்ற கோதாவில், இந்நாட்டின் தீர்மானங்களை தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளுக்கு அறிவிக்குமாறு இம்மாநாடு யப்பான் அரசாங்கத்தைக் கேட்டுக் கொள்கிறது.

2003 யூன் 09ஆம் 10ஆம் தேதிகளில் டோக்கியோவில் நடைபெற்ற இலங்கையின் புனரமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி பற்றிய டோக்கியோ மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட நாடுகள் மற்றும் சர்வதேச ஸ்தாபனங்களின் பட்டியல்

Commonwealth of Australia
Republic of Austria
Peoples Republic of Bangladesh
Kingdom of Belgium
Federative Republic of Brazil
Brunei Darussalam
Kingdom of Cambodia
Canada
Peoples Republic of China
Kingdom of Denmark
Arab Republic of Egypt
Republic of Finland
French Republic
Federal Republic of Germany
Hellenic Greece
State of the City of Vatican
Republic of Iceland
India
Republic of Indonesia
Islamic Republic of Iran
Ireland
State of Israel
Republic of Italy
Japan
Republic of Korea
State of Kuwait
Lao Peoples Democratic Republic
Grand Duchy of Luxembourg
Malaysia
Kingdom of Nepal
Kingdom of the Netherlands
New Zealand
Kingdom of Norway
Sultanate of Oman
Islamic Republic of Pakistan
Republic of the Philippines
Portuguese Republic
Russian Federation
Kingdom of Saudi Arabia
Republic of Singapore
Republic of South Africa
Spain
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Kingdom of Sweden
Swiss Confederation
Kingdom of Thailand
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
United States of America
Socialist Republic of Viet Nam
European Commission
Asian Development Bank
Asian Productivity Organization
Food and Agriculture Organization of the United Nations
International Committee of the Red Cross
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
International Fund for Agricultural Development
International Labor Organization
International Monetary Fund
International Organization for Migration
Multilateral Investment Guarantee Agency
United Nations Secretariat
United Nations Human Settlement Programme
United Nations Development Programme
United Nations Population Fund
United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations Children’s Fund
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
United Nations Office on Drugs and Crime
United Nations World Food Programme
World Health Organization
World Bank

மூலம்:
டோக்கியோப் பிரகடனம்

1995 மோதல் தடுப்பு ஒப்பந்தம்

In English

 

இலங்கை அரசாங்கத்தினாலும் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தினாலும் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஒரு காலப்பிரிவு தொடர்பாக மோதல்களை நிறுத்திக் கொள்வது குறித்த ஓர் இணக்கப்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது. மோதல்களை நிறுத்துவதனை செயற்படுத்துவது தொடர்பான ஏற்பாடுகள் பின்வருமாறு:-

1. இக்காலப்பிரிவின் போது இரு தரப்பினரும் தாக்குதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக் கூடாது. இவ்விதம் தாக்குதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது ஒப்பந்தத்தை மீறும் ஒரு செயலாக கருதப்படும்.

2. பாதுகாப்புப் படையினரும், எல்.ரி.ரி.ஈ. இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் தற்பொழுது தாம் நிலை கொண்டிருக்கும் இடங்களில் தரித்திருக்க வேண்டும். அந்த இரு தரப்பினருக்குமிடையில் 600 மீற்றர் இடைவெளி இருந்து வருதல் வேண்டும், எவ்வாறிருப்பினும், ஒவ்வொரு தரப்பினரும் தமது பதுங்கு குழிகளில் இருந்து வெளியில் வந்து சுமார் 10 மீற்றர் பிரதேசத்துக்குள் நடமாட முடியும். இரு தரப்பினருக்குமிடையில் ஆகக் குறைந்தது 400 மீற்றர் இடைவெளி இருந்து வருதல் வேண்டும். எந்த ஒரு தரப்பினரும் தடை செய்யப்பட்டிருக்கும் பிரதேசங்களில் பிரவேசித்தால் அது ஒரு தாக்குதல் செயலாகக் கருதப்படும்.

3. கடற்படையும், விமானப் படையும் வெளி நாட்டு ஆக்கிரமிப்புக்களிலிருந்து நாட்டின் இறைமையையும், பிரதேச ஒருமைப்பாட்டையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு அவற்றின் சட்டப10ர்வமான கடமைகளிலும் தொடர்ந்தும் ஈடுபட்டு வரும். இந்தப் படைகள் எந்த விதத்திலும் எல்.ரி.ரி.ஈ இயக்கத்திற்கு எதிரான தாக்குதல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடமாட்டாது. குறித்தொதுக்கப்பட்ட பிரதேசங்களில் சட்டாPதியாகவும், நேர்மையான விதத்திலும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கடற்றொழில் நடவடிக்கைகளுக்கு இடைய10று விளைவிக்கப்பட மாட்டாது.

4. ஏதேனும் ஒரு அரசியல் குழுவுக்கு, கட்சிக்கு அல்லது எவரேனும் ஒரு நபருக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் நாசகார வேலை, குண்டுவெடிப்பு, கடத்தல் என்பன கொலைகளாகக் கருதப்படும்.

5.

(அ) ஒப்பந்தத்தின் மேற்குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகள் மீறப்படும் சந்தர்ப்பங்கள் இருந்து வந்தால் அவை குறித்து விசாரணைகளை மேற்கொள்வதற்கென, ஒப்பந்தத்தை மீறுவது தொடர்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு குழுக்களை அமைப்பதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுக்களை யாழ்ப்பாணம், மன்னார், வவுனியா, முல்லைத்தீவு, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை ஆகிய இடங்களிலும் தேவையெனக் கருதப்படும் ஏனைய இடங்களிலும் அமைத்துக் கொள்ள முடியும்.

(ஆ) இந்த ஒப்பந்தத்துக்கு இணங்கி உள்ள எவரேனும் ஒரு தரப்பினரால் ஒரு முறைப்பாடு முன்வைக்கப்பட்டால், உடனடியாக செயற்பட்டு அந்த சச்சரவுகள் குறித்து விசாரணைகள் நடத்தி, அவற்றைத் தீர்த்து வைப்பது இக்கமிட்டிகளின் பொறுப்பாக இருந்து வரும்.

(இ) இக்குழுக்களில் கனடா, நெதர்லாந்து, நோர்வே ஆகிய நாடுகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளும், சர்வதேச செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகளும் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள், சமயத் தலைவர்கள் மற்றும் நாட்டின் ஏனைய முன்னணிப் பிரஜைகள் ஆகியோர் மத்தியிலிருந்து தெரிவு செய்யப்படும் பிரதிநிதிகள் ஆகியோரை உள்ளடக்கப்படுதல் வேண்டும். பரஸ்பர இணக்கத்தின் பேரிலேயே அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.

(ஈ) ஒவ்வொரு குழுவும் 5 உறுப்பினர்களைக் கொண்டதாக இருந்து வர முடியும். இரு உறுப்பினர்கள் அரசாங்கத்தாலும், இரு உறுப்பினர்கள் எல்.ரி.ரி.ஈ இயக்கத்தினாலும் ஒரு உறுப்பினர் வெளி நாடொன்றினாலும் நியமனம் செய்யப்பட முடியும். நியமனம் செய்யப்படும் வெளிநாட்டு உறுப்பினர் இதற்குத் தலைமை தாங்குவார்.

(உ) தமது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு பிரயாணங்களை மேற்கொள்ளும் சுதந்திரத்தை ஒப்பந்தத்துக்கு இணங்கியிருக்கும் இரு தரப்பினரும் உத்தரவாதப்படுத்தல் வேண்டும்.

(ஊ) இக்குழுக்கள் துரிதமாகவும், பாரபட்சமற்ற விதத்திலும் செயற்படுவதற்கு வகை செய்யும் விதத்தில் அவற்றுக்குத் தேவையான வசதிகளை பரஸ்பர இணக்கத்தின் பிரகாரம் பெற்றுக் கொடுத்தல் வேண்டும்.

6. இலங்கைக்கும் போர் இடம்பெற்று வரும் பிரதேசங்களிலுள்ள எல்.ரி.ரி.ஈ தலைவர்களுக்குமிடையில் செய்திப் பரிமாற்றத்தை ஸ்தாபித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற விடயம் இங்கு சிபாரிசு செய்யப்படுகின்றது. இதன் காரணமாக பிரச்சினைகளை உள்நாட்டு ரீதியில்தீர்த்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு அத்தலைவர்களுக்குக் கிடைக்கும்.

 

மூலம்:

1995ன் ஒப்பந்தம்

அடுத்த பக்கம் »

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.